Læring i interkulturelle kontekster

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Inden for temarammen ”Design af læring og forandringsprocesser” bygges der videre på viden, færdigheder og kompetencer på uddannelsens tidligere moduler, Der undervises i læring og forandring i et kulturelt og globalt perspektiv.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • teorier om kultur, identitet og globalisering
 • interkulturel kommunikation og samarbejde i interkulturelle kontekster
 • undersøgelse, tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering af uddannelse og læringsbaserede forandringsprocesser i et kulturanalytisk perspektiv

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at foretage velunderbyggede analytiske og kritiske vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder samt tilrettelægge undersøgelser inden for området læring i interkulturelle kontekster
 • at analysere og vurdere uddannelsesforløb og læringsbaserede forandringsforløb med henblik på at afdække interkulturelle aspekters betydninger på individ-, organisations- og samfundsniveau
 • at reflektere over design af uddannelse og læringsbaserede forandringsforløb, der tager højde for interkulturelle aspekter og deres betydninger
 • at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med fagfæller og andre målgrupper

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at kunne igangsætte og styre et komplekst undersøgelsesarbejde baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og metoder inden for området læring i interkulturelle kontekster
 • på videnskabeligt niveau at kunne indtænke og inddrage betydningen af kulturel mangfoldighed og kompleksitet i institutioners og organisationers uddannelses- og læringsaktiviteter
 • på videnskabeligt niveau at kunne gennemføre valide beskrivelser og analyser af læring og læringsbaserede forandringsforløb gennem brug af relevante undersøgelsesmetoder
 • at kunne arbejde analytisk og kritisk med interkulturel kommunikation, læring og interkulturel kompetence på et videnskabeligt niveau

.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæring i interkulturelle kontekster
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes med en intern kombineret skriftlig og mundtlig individuel prøve i Læring i interkulturelle kontekster. Prøven foregår ved, at den studerende i en forsamling af medstuderende og eventuelt andre interesserede holder et mundtligt oplæg om et fagligt emne inden for modulets tema. Oplægget skal knytte an til en på forhånd individuelt udarbejdet artikel efter videnskabelige standarder. Emnet for både oplæg og artikel aftales med den modulansvarlige underviser.

Sidetal: Artiklen skal være på mindst 6 og højst 8 sider

Prøvetiden er 20 min. pr. studerende ex. votering og tilbagemelding.
Den studerendes mundtlige oplæg skal vare op til 10 min.

Prøven er intern og bedømmes af eksaminator og intern censor. Artiklen og den mundtlige præstation vægtes ligeligt og skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning in Intercultural Contexts
ModulkodeKALFPA20203
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i læring og forandringsprocesser
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet