Kandidatspeciale

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Den studerende skal have bestået uddannelsens tre første semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialemodulet har til formål at demonstrere den studerendes evne til selvstændigt at kunne formulere og gennemføre et kandidatspeciale over et selvvalgt emne inden for en afgrænset kriminologisk problemstilling. Kandidatspecialet forudsætter således overblik over relevant metode og teori samt evnen til at strukturere og gennemføre et kriminologisk forskningsprojekt under vejledning.

Den studerende gennemfører et selvstændigt forskningsprojekt, hvor der lægges vægt på relevans, teoretisk forankring, metodiske overvejelser og evt. empirisk grundlag. Specialet skal præsenteres overskueligt, logisk og med overholdelse af reglerne for god videnskabelighed. Specialet skal have afsæt i fagets kernefaglighed. Endelig skal specialet demonstrere den studerendes evne til at fremstille og formidle sit arbejde og resultater på forståelig og overskuelig måde.

Gennem specialets problembaserede projektorganisering, projektarbejde og vejledningsseminarer vil den studerende tilegne sig problembaserede læringskundskaber på højt niveau indenfor et selvvalgt specialiseret problemfelt. Specialemodulet fokuserer således på, at den studerende på eksemplarisk vis skal kunne identificere, analysere og reflektere over et givent kriminologisk problem og sætte sine tilegnede problembaserede, strukturelle, interpersonelle og metakognitive kompetencer i spil i organiseringen og udarbejdelsen af et selvstændigt projekt.

Læringsmål

Viden

 • Kunne erhverve og redegøre for kriminologisk teoretisk og metodisk viden om en afgrænset problemstilling på et højt analytisk niveau.
 • Kunne kontekstualisere denne viden i forhold til tilgrænsende teorier, metoder og problemstillinger.
 • Kunne redegøre for til- og fravalg af teoretisk og metodisk karakter.
 • Konkret og videregående viden om forskningsprocessens enkelte elementer.
 • Videregående viden om tilrettelæggelse og gennemførelse af en konkret forskningsproces, herunder vidensudveksling, beslutningsprocesser, formidling og kritisk peer-feedback.

Færdigheder

 • Kunne overskue empirisk baserede problemstillinger og relatere disse til relevant metodisk og teoretisk viden.
 • Kunne selvstændigt planlægge og organisere et mindre forskningsprojekt.
 • Kunne vurdere relevansen af teori og metode i relation til konkrete problemstillinger.
 • Kunne dokumentere kritisk kendskab til argumenter, tolkninger, beskrivelser og data fra relevante videnskabelige kilder i form af nøjagtige kildehenvisninger.
 • På et højt niveau kunne organisere og reflektere over arbejdsprocessen og læringsudbyttet.
 • På et højt niveau kunne formidle kritisk peer-feedback.

Kompetencer

 • I stand til at tilrettelægge og gennemføre en selvstændig forskningsopgave inden for et afgrænset problemfelt på baggrund af relevant teori og metode.
 • Dokumentere kompetencer til at anvende fagets videnskabelige teorier og metoder på et højt analytisk niveau i relation til et afgrænset kriminologisk problemfelt.
 • Kritisk kunne vurdere og reflektere over forskellige metoders anvendelighed og relevans.
 • Kritisk kunne vurdere egne konklusioner på baggrund af metode og empirisk grundlag.
 • Kunne vurdere eksisterende teoriers relevans og anvendelighed i lyset af egne empiriske studier.
 • Kunne formidle resultaterne af forskningsprojektet til såvel fagfæller som en bredere offentlighed.
 • Demonstrere dybtgående indsigt i og evne til at anvende kriminologiske teorier på et videregående niveau.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som vejledning, der delvist er organiseret som seminarer, hvor den studerendes igangværende arbejde bliver kommenteret af både medstuderende og en anden fagperson end vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Den studerende skal deltage i modulets vejledningsseminarer. Har den studerende ikke deltaget i vejledningsseminarerne, skal den studerende vedlægge en udførlig refleksionsportfolio til sit kandidatspeciale.

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i kandidatspecialet.

Kandidatspecialet skal indeholde et resumé på dansk eller engelsk. Resumeet skal være på mindst 1/2 og højst 1 sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen. Længden af specialet og eksamen fremgår af semesterbeskrivelsen.

Kandidatspecialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset problemfelt. Det er ikke et krav at redegøre for videnskabsteori i specialet, men det anbefales, når det er relevant og styrker analysen og refleksioner over metodevalget.

Max. fire studerende kan deltage i udarbejdelse af skriftlige gruppeprojekter på modul 8 (kandidatspecialet). Ved skriftlige gruppeprojekter foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation på grundlag af en samlet vurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Der stilles ikke krav om individualisering af projektets enkelte afsnit.


Ved bedømmelsen af kandidatspecialet og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKAKRI20228
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i kriminologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet