Kvalitative metoder og evaluering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med kurset er at give den studerende et videregående indblik i kvalitative metoder, som bliver anvendt i kriminologisk forskning. Den studerende skal således opnå viden om de særlige metodiske problemstillinger, der knytter sig til at forske kvalitativt i kriminalitet og kriminelle grupper.

Kurset vil give en teoretisk og praktisk indføring i kvalitative metodiske tilgange, grundbegreber og i de forskellige faser af den kriminologiske forskningsproces. Hovedfokus vil være på feltarbejde, deltagerobservation og det kvalitative forskningsinterview i fysisk situerede, analoge kontekster og digitale, sociale kontekster. Den studerende vil med fængselsstudier og politistudier som primær referenceramme få et kontekstualiseret indblik i specifikke metodiske problemer og udfordringer, der knytter sig til at få adgang til, indsamle og bearbejde kvalitative data om kriminalitets­bekæmpelse, kriminelle forhold og kriminelle samfundsgrupper. Den studerende vil gennem kurset opnå en dybere forståelse for og et kritisk indblik i, hvordan man kan forske kvalitativt i kriminologiske problemstillinger, og hvordan man kan vurdere kvaliteten af kvalitative data og dataformidling. Kurset vil desuden give den studerende et indgående indblik i de databeskyttelses- og forskningsetiske udfordringer, der kan opstå i forbindelse med traditionel og online dataindsamling og -behandling. Kurset afrundes med en teoretisk gennemgang af forskellige kvalitative evalueringsmodeller. Det drejer sig om evalueringsmodeller, der fokuserer på processer, samt på både forebyggelse og konsekvenser af kriminalitet. Den udvidede kvalitative metodeforståelse bliver understøttet af kursets øvelsesbaserede undervisningsdel, som giver den studerende redskaber til at forbedre egen læring. Kursets øvelsesbaserede undervisningsdel styrker tillige den studerende i, på et videnskabeligt grundlag, at identificere og afgrænse et autentisk problem og undersøge dette ved brug af relevante kvalitative metoder fra kurset og formidle resultatet heraf.

Læringsmål

Viden

 • Viden om kvalitative grundbegreber og kvalitative evalueringsmodeller.
 • Viden om forskellige kvalitative datakilder og forskningsdesign og deres anvendelsesmuligheder.
 • Viden om hvordan man indsamler og bearbejder kvalitative data, der omhandler kriminalitet i samfundet.
 • Viden om kvalitative analysestrategier.
 • Viden om de mest anvendte kvalitative evalueringsmodeller inden for kriminologi i Danmark og internationalt, deres muligheder og begrænsninger.
 • Viden om centrale forskningsetiske opmærksomhedspunkter.
 • Viden om vigtigheden af akademisk redelighed i dataindsamling, databearbejdning og formidling af forskningsresultater.

Færdigheder

 • Kunne undersøge og analysere forhold knyttet til kriminalitet og kriminelle grupper ved hjælp af kvalitative metoder på videregående niveau.
 • Kunne identificere, vurdere og argumentere for metodiske til- og fravalg.

Kompetencer

 • Kritisk kunne reflektere over forudsætninger og implikationer, der knytter sig til valg og anvendelse af kvalitative metoder, herunder digital metodekritik. 
 • Kritisk kunne reflektere over problemstillinger, der knytter sig til valg af kvalitative metoder og evalueringsmodeller.
 • Kritisk kunne vurdere forskellige metodiske tilgange til at undersøge kriminelle forhold og kriminelle samfundsgrupper, og selvstændigt planlægge, koordinere og gennemføre det metodiske arbejde.
 • Kunne formidle kvalitativ forskning til praktikere og ledere på det offentlige og det private arbejdsmarked.

Undervisningsform

Kurset afvikles som forelæsninger og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvalitative metoder og evaluering
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelQualitative Methods and Evaluation
ModulkodeKAKRI20224
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i kriminologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet