Straffe- og straffeprocesret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset skal give den studerende et overblik over de juridiske betingelser for at ifalde strafansvar eksemplificeret ved udvalgte lovovertrædelser, samt at belyse, hvordan og hvorfor samfundet straffer. Herudover skal den studerende have forståelse for de krav, der stilles i procesretten for at kunne gennemføre sagerne ved domstolene og for politiets anvendelse af straffeprocesuelle tvangsindgreb. Den studerende bibringes herved den nødvendige forståelse for de juridiske rammer, som de aktører, der arbejder med den opklarende og den dømmende del af kriminalitetsbekæmpelse, er underlagt.

Kurset er koncentreret om strafferettens almindelige del: opbygning og fortolkning af straffebestemmelser, kravene til den objektive realisering af straffebestemmelserne samt gerningsmandens subjektive forståelse af sin adfærd. Hertil kommer typerne af sanktioner og principperne for anvendelse af disse samt reglerne om medvirken og forsøg. De udvalgte forbrydelsesarter er drabs- og legemsforbrydelserne samt dele af formueforbrydelserne, idet disse udgør størsteparten af den forekommende straffelovskriminalitet i samfundet.

Den straffeprocesuelle del omfatter opbygningen af domstolene og anklagemyndigheden, grundprincipperne for idømmelse af straf, anklagemyndighedens og forsvarets rolle og funktion samt politiets muligheder for at anvende tvangsindgreb. Kurset indeholder desuden en kort indføring i straffuldbyrdelse og straffeteorier.

Læringsmål

Viden

  • Teoretisk og praksisnær viden om de generelle betingelser for at ifalde straf samt viden om hvorledes udvalgte straffebestemmelser overtrædes og pådømmes ved domstolene.
  • Kendskab til principper, der regulerer politiets tvangsindgreb under efterforskning.

Færdigheder

  • Kunne analysere enkle forbrydelsessituationer og redegøre for de krav, der stilles for en domfældelse samt for principperne herfor.
  • Kunne redegøre for de grundlæggende krav til politiets anvendelse af tvangsindgreb samt kunne analysere enkle situationer, hvor tvangsindgreb kunne tænkes anvendt.

Kompetencer

  • Forståelse for den juridiske regulering af samfundets primære reaktion mod kriminalitet, således at de øvrige elementer i uddannelsen kan forstås i lyset heraf og relateres hertil.

Undervisningsform

Kurset afvikles som forelæsninger og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStraffe- og straffeprocesret
Prøveform
Skriftlig
Kurset afsluttes med en individuel skriftlig opgave af fem dages varighed med udgangspunkt i kursuspensum, der bedømmes efter gældende karakterskala med ekstern censur.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCriminal Law and Criminal Procedural Law
ModulkodeKAKRI20221
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i kriminologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet