Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kandidatspecialemodulet er koncentreret om udfærdigelse af et speciale om et emne, som den studerende frit vælger inden for uddannelsens faglige rammer. Kandidatspecialet kan enten være en teoretisk, metodisk eller analytisk orienteret afhandling eller være orienteret mod teoretisk og metodisk funderede praktiske og konstruktive kommunikationsløsninger.

Specialets emne godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en opgaveformulering, som skal indeholde en kort foreløbig problemformulering, en argumentation for emnets relevans og det teoretiske og metodiske udgangspunkt, samt angivelser af den centrale litteratur. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af specialet.

Der stilles en specialevejleder til rådighed for den studerende/de studerende i tilknytning til det problembaserede specialearbejde 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem kandidatspecialemodulet opnå viden om:

  • teori, metode og analyse inden for det kommunikationsfaglige område på højeste internationale niveau af relevans for det valgte specialeemne 

  • forskningsarbejdets betingelser og implikationer samt videnskabelig redelighed og forskningsetik  

Færdigheder

Den studerende skal gennem kandidatspecialemodulet opnå færdigheder i:

  • selvstændigt og systematisk at skabe et overblik over relevant eksisterende viden inden for specialets emne 

  • selvstændigt at vælge videnskabsteoretiske, teoretiske, metodiske, analytiske eller designmæssige tilgange af relevans for specialeemnet samt at begrunde disse faglige valg og prioriteringer 

  • at anvende, videreudvikle og kritisk reflektere over teorier, metoder og indsatser af relevans for specialeemnet 

  • at afgrænse, tilrettelægge og gennemføre undersøgelser af videnskabelig karakter 

  • at strukturere og formidle den opnåede viden til fagfæller.

Kompetencer

Den studerende skal gennem kandidatspecialemodulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt og systematisk at søge viden og udvælge og redegøre herfor samt planlægge og gennemføre udforskningen af kommunikationsfaglige emner

  • selvstændigt, kritisk reflekteret og problemorienteret at igangsætte og gennemføre fagligt arbejde inden for det kommunikationsfaglige område med et professionelt ansvar 

  • på et problembaseret grundlag at tage ansvar for egne læringsbehov og strukturere egen faglig udvikling i relation til det kommunikationsfaglige område. 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en specialerapport, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Specialerapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Ved prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med de angivne læringsmål for kandidatspecialemodulet.

Kandidatspecialet inkl. et 1-2 siders resume på et fremmedsprog (se nedenfor) udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider.

Litteraturgrundlag: Minimum 2000 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til specialet.

Sidetal: Kandidatspecialet skal være på mindst 35 og må højst være på 70 sider pr. studerende, højst 80 sider ved individuelt udarbejdede specialer.

Normeret prøvetid ved én studerende 45 minutter, ved to studerende 75 og ved tre studerende 100 minutter.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKAKOM202020
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
KA 4. semester
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet