Forandring og intervention gennem kommunikation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På modulet arbejdes der med vurdering og varetagelse af professionelle kommunikationsindsatser, hvor forandringsprocesser og intervention er i centrum. Modulet giver indsigt og kompetence i analytiske, strategiske, dialogiske og kreative processer i forbindelse med forandring af og via kommunikation. Modulet giver indsigt i udfordringer ved og muligheder for at anvende interpersonelle/situerede, organisationskommunikative og mediemæssige fagligheder i intervention, design, planlægning og udvikling af kommunikation i, til og fra private virksomheder, offentlige institutioner og civilsamfund. De mediemæssige fagligheder retter sig både mod traditionelle massemedier og mod nye digitale, sociale og dialogiske medier samt materialiteter. Modulet lægger vægt på refleksion over den rolle kommunikation spiller i lokale, nationale og internationale forandringsprocesser i forhold til individer, kommunikative praksisser og organisationer med henblik på at kunne agere professionelt, strategisk, kreativt, tværfagligt, bæredygtigt og etisk ansvarligt i kommunikationsfeltet. Der skal ske en formidling af projektets resultater til ikke-fagfæller.

I tilknytning til modulet udbydes der undervisning inden for følgende områder:

 • centrale kommunikative forandringsformer som markedsføring, branding, offentlig meningsdannelse, konceptudvikling, formidling, involvering, proceskonsultation og organisationsintervention
 • persuasion og inddragelse af individer som brugere, forbrugere, borgere og medarbejdere samt de kommunikative og forståelsesmæssige mikroprocesser, der betinger persuasion og inddragelse
 • brugere i participatoriske roller – som aktive kommunikatører, forbrugere og medproducenter
 • forandringsprocesser og meningsdannelse og disses materielle realisering i private virksomheder og offentlige institutioner og civilsamfundsorganiseringer
 • undersøgelsesmetoder til evaluering og dokumentation af kommunikationsindsatser
 • forandring af og intervention i organisationer, det være sig i et internt, eksternt eller integreret perspektiv
 • fagrelateret videnskabsteori og fagets metode.

I forbindelse med det problemorienterede projektarbejde tilbydes der faglig vejledning.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • teori og metode vedrørende professionelle kommunikative indsatser af interpersonelt/situeret, organisatorisk og/eller mediemæssig karakter i private virksomheder, offentlige institutioner og civilsamfundsorganiseringer
 • teori og metode vedrørende vurdering, evaluering og dokumentation af kommunikationsindsatser
 • forandringsprocesser, meningsdannelse og materielle realiseringer i private virksomheder, offentlige institutioner og civilsamfundsorganiseringer
 • udfordringer og muligheder ved at agere professionelt, strategisk, kreativt, bæredygtigt og etisk ansvarligt i forbindelse med professionelle kommunikationsindsatser.
 • teori og metode af relevans for det valgte projektemne på højeste internationale niveau.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i: 

 • at analysere og vurdere forskellige professionelle kommunikationsindsatser i forhold til private virksomheder, offentlige institutioner og civilsamfund
 • at evaluere og/eller dokumentere effekter af forskellige kommunikationsindsatser
 • at forstå og kritiske reflektere over egen rolle i konkrete professionelle og tværfaglige kommunikationsindsatser
 • at facilitere kommunikationspraksisser, der fremmer kreative og dannelsesmæssige forandringsprocesser

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at arbejde problemorienteret med det kommunikationsfaglige område i forhold til forandring og intervention gennem kommunikation
 • at anvende videnskabelige teorier, metoder og redskaber i forbindelse med såvel analyse af som gennemførelse af kommunikationsindsatser
 • at begrunde, udvælge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere kommunikationsindsatser i forhold til private virksomheder, offentlige institutioner og civilsamfund
 • at forholde sig til etiske og socio-kulturelle problemstillinger i forbindelse med kommunikative indsatser
 • selvstændigt at indgå i og lede fagligt og tværfagligt samarbejde omkring professionelle kommunikationsindsatser, herunder kompetence til at formidle sin viden til andre faggrupper eller lægfolk.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForandring og intervention via kommunikation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i
samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Minimum 1250 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til specialet.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 30 sider ved individuel studerende).

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr.
gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChange and Intervention via Communication
ModulkodeKAKOM20189
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
8. semester
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet