Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kandidatspecialemodulet er koncentreret om udfærdigelse af et speciale om et emne, som den studerende frit vælger inden for uddannelsens faglige rammer. Kandidatspecialet kan enten være en teoretisk, metodisk eller analytisk orienteret afhandling eller være orienteret mod teoretisk og metodisk funderede praktiske og konstruktive kommunikationsløsninger.

Specialets emne godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en synopsis, som indeholder en kort foreløbig problemformulering, en argumentation for emnets relevans og det teoretiske og metodiske udgangspunkt, en angivelse af specialets tænkte hovedstruktur og disponering, en foreløbig litteraturliste samt en tidsplan, herunder afleveringsfrist.

Modulet understøttes af en række specialiserede aktiviteter gældende for NoVA specialiseringen:

Desuden stilles der en specialevejleder til rådighed for den studerende/de studerende i tilknytning til det problemorienterede specialearbejde

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem kandidatspecialemodulet opnå viden om:

 • teori og metode inden for det kommunikationsfaglige område
 • forskningsarbejdets betingelser og implikationer samt videnskabelig redelighed og forskningsetik • teori og metode på højeste internationale niveau af relevans for det valgte specialeemne.

Særligt for NoVA-specialiseringen gælder endvidere viden om

 • udvikling af kunstneriske forskningsprojekter i et samarbejdsmiljø med andre studerende • udvikling af et praktisk projekt i en forskningssammenhæng.

Færdigheder

Den studerende skal gennem kandidatspecialemodulet opnå færdigheder i:

 • selvstændigt og systematisk at skabe et overblik over relevant eksisterende viden inden for specialets emne
 • selvstændigt at vælge videnskabsteoretiske, teoretiske, metodiske, analytiske og designmæssige tilgange af relevans for specialeemnet samt at begrunde disse faglige valg og prioriteringer
 • at anvende, videreudvikle og kritisk reflektere over teorier, metoder og indsatser af relevans for specialeemnet
 • at afgrænse, tilrettelægge og gennemføre undersøgelser af videnskabelig karakter
 • at strukturere og formidle den opnåede viden til fagfæller.

Særligt for NoVA-specialiseringen gælder endvidere færdigheder i

 • at fungere som peer reviewer for andre studerende
 • at kommunikere professionelt online i en forskningssammenhæng

Kompetencer

Den studerende skal gennem kandidatspecialemodulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt og systematisk at søge viden og udvælge og redegøre herfor samt planlægge og gennemføre udforskningen af kommunikationsfaglige emner
 • på et fagligt velfunderet grundlag argumentere for tilvalg og fravalg med hensyn til de anvendte teorier og metoder samt med hensyn til det eventuelle empiriske materiale og/eller de designmæssige aspekter
 • at kunne strukturere og formidle den opnåede viden i en hensigtsmæssig indholds- og udtryksmæssig form for en akademisk offentlighed inden for det kommunikationsvidenskabelige område
 • at arbejde selvstændigt, kritisk reflekteret og problemorienteret inden for det kommunikationsfaglige område
 • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til det kommunikationsfaglige område.

Særligt for NoVA-specialiseringen gælder endvidere kompetencer til

 • at opnå udvidet forståelse af og erfaring med online-præsentation og formidling af kunstnerisk arbejde
 • at reflektere kritisk over eget og andre studerendes arbejde ved at trække paralleller til både praktiske kunstprojekter og teoretiske perspektiver.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i en specialerapport, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Specialerapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Ved prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med de angivne læringsmål for kandidatspecialemodulet.

Kandidatspecialet inkl. et 1-2 siders resume på et fremmedsprog (se nedenfor) udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider.
Litteraturgrundlag: Minimum 2000 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til specialet.

Sidetal: Kandidatspecialet skal være på mindst 35 og må højst være på 70 sider pr. studerende, højst 80 sider ved individuelt udarbejdede specialer.

Normeret prøvetid ved én studerende 45 minutter, ved to studerende 75 og ved tre studerende 100 minutter
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKAKOM201820
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
10. semester
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet