Kommunikation i praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler det kommunikationsfaglige områdes praktiske virkelighed. Modulets hovedkomponent er et 3-4 måneders praksisorienteret forløb, hvor den studerende i en relevant virksomhed, organisation eller institution indgår i samarbejde om opgaveløsning på et kommunikationsfagligt grundlag. Hensigten er, at den studerende oparbejder en bevidsthed om og indsigt i den konkrete arbejdsvirkelighed, som uddannelsen er rettet mod. I den studerendes rapport skal arbejdsforløbet belyses og reflekteres teoretisk og metodisk ud fra kandidatuddannelsens samlede faglighed.

Som en del af det praksisorienterede forløb forudsættes det, at den studerende foretager et interview med virksomheden, organisationen eller institutionen hvori forløbet foregår. Interviewet skal belyse virksomhedens, organisationens eller institutionens behov for den studerendes viden, kompetencer og færdigheder. Interviewet er bilag til den studerendes skriftlige arbejde, men indgår i øvrigt heri i en behandlet, kort sammenfattet form.

Der kan i særlige tilfælde af studienævnet gives tilladelse til, at det praksisorienterede projektet ikke udarbejdes i en virksomhed eller organisation, men på universitetet i forhold til en konstrueret case rettet mod udfoldelsen af kommunikationsvidenskabelige indsigter i praksis.

I tilknytning til modulet udbydes:

 • en midtvejsevaluering midt i forløbet samt en slutevaluering efterperioden for det praksisorienterede forløb
 • et virtuelt læringsforløb gennem det praksisorienterede semester, som omhandler præsentationsteknikker, forhandlingsteknik, virksomhedskommunikation, mm.

I tilknytning til modulet udbydes aktiviteter under NoVA specialiseringen.

Der tildeles en vejleder, og undervisningen organiseres som et praksisorienteret forløb i en virksomhed eller organisation.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • kommunikationsvidenskabelige metoder og teorier i praksis med særligt vægt på mødet mellem teorier og metoder på den ene side og anvendelsesområdets kulturelle, organisatoriske og/eller mediemæssig kompleksitet på den anden side
 • kommunikations- og samarbejdsformer i praksis
 • kompetencekrav mht. fagområdet i arbejdssammenhæng

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at mestre beskrivelse, analyse og vurdering af forskellige professionelle kommunikative praksisser og indsatser i forhold til problemstillinger i private virksomheder, offentlige institutioner og civilsamfund
 • at vurdere kommunikationsvidenskabelige problemstillinger og løsninger i praksis med afsæt i teorier om og metoder til at udrede, analysere, gennemføre og evaluere kommunikationsindsatser, herunder forstå og kritiske reflektere over egen rolle i konkrete professionelle og tværfaglige kommunikationsindsatser
 • at formidle kommunikationsvidenskabeligt funderede indsigter til fagfæller og lægfolk
 • at begå sig i en erhvervskontekst og have øje for/identificere problemstillinger vedrørende færdigheder og kompetencer.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde om undersøgelse af kommunikative problemstillinger i praksis
 • at begrunde, udvælge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere kommunikationsindsatser i praksis i forhold til problemstillinger i private virksomheder, offentlige institutioner og civilsamfund
 • at indgå i og lede arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller inden for det kommunikationsfaglige område
 • at formidle kommunikationsvidenskabelige teorier, metoder og problemstillinger til fagfæller og lægfolk i praksis
 • at samarbejde og kommunikere med fagfæller og lægfolk
 • at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om at udrede, analysere, gennemføre og evaluere kommunikationsindsatser i praksis med en professionel tilgang
 • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til udredning, analyse, gennemførelse og evaluering af kommunikationsindsatser i praksis.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikation i praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i
samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Minimum 500 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 30 sider ved individuel studerende)

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
ECTS25
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication in Practice
ModulkodeKAKOM201817
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
9. semester
ECTS25
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet