Kortlægning af politisk rådgivning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er at give de studerende indsigt i teoretiske og metodiske tilgange til at forstå sociale, politiske, økonomiske og kulturelle faktorer, der er til stede i politisk rådgivning. Denne viden skal hjælpe med at forstå kompleksiteten, der opstår, når forskellige samfundsaktører bygger bro mellem kendsgerninger og evidens på den ene side og værdisæt, ideologi, menneskesyn og normer på den anden side. 

Kurset vil inddrage litteratur om videnskabelig rådgivning og evidensbaserede beslutningsprocesser, eliter og magtstrukturer i politisk rådgivning, stakeholder- og interesserepræsentation, samt spørgsmål om politisk legitimitet. Desuden inddrages forskellige teoretiske perspektiver på forskningskommunikation, herunder teorier og begreber om værdier i forskning, formidling af usikkerhed og teori om anvendelse af bestemte narrativer i formidlingsarbejde. Metodisk vil faget præsentere de studerende for forskellige konkrete analyseredskaber, herunder socialpsykologiske tilgange, diskursanalyse og social netværksanalyse. 

Kurset bringer metoder og teori i spil i forhold til en bred samling af eksempler på politisk rådgivning, hvor forskere og andre eksperter har formidlet viden til politiske beslutningsprocesser. De studerende får her mulighed for at arbejde med de teoretiske begreber, afprøve og kritisk reflektere over forskellige teoretiske og metodiske analysestrategier.  

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

 • teorier og metoder indenfor forskningskommunikation, evidensbaseret politikudvikling og videnskabelig rådgivning  

 • teorier inden for feltet videnssociologi og videnskabsstudier, samt antagelser for disse teorier 

 • politologiske styringsteorier (governance), der giver forståelse for forskellige tilgange til organisering af politiske beslutningsprocesser  

 • elite og magtstudier, både i form af metoder og teorier  

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende modulets teorigrundlag som analyseredskaber, for at kunne forstå i kompleksiteten i politisk ekspertrådgivning, for at kunne forstå i kompleksiteten i politisk ekspertrådgivning.  

 • at opstille et undersøgelsesdesign, der kan producere viden om en politisk kommunikations- og rådgivningsproces 

 • at kunne reflektere kritisk over styrker og svagheder ved de anvendte teorier og metoder til analyse og undersøgelse af politisk ekspertrådgivning  

 • at kritisk vurdere en given politisk rådgivningsproces ud fra forskellige teoretiske positioner  

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer i:

 • at navigere i kompleksiteten i politisk ekspertrådgivning på baggrund af teoretisk drevne analyser  

 • at beskrive problemstillinger knyttet til en konkret politisk rådgivningsproces, i forhold til politisk legitimitet, gennemsigtighed og anvendelighed  

 • at indgå refleksivt i offentlige debatter om politisk ekspertrådgivning og forskeres rolle i politiske beslutningsprocesser 

 • at reflektere over egen deltagelse i politisk ekspertrådgivning  

Undervisningsform

Der henvises til §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKortlægning af politisk rådgivning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet digitalt visuelt design samt relevant argumentation herfor.

Sidetal: Den skriftlige argumentation for det digitale visuelle design må højst være på 5 sider pr. studerende, højst 10 sider ved individuelle opgaver, dog maksimalt 15 sider pr. gruppe.

Normeret prøvetid: 15 min. pr. studerende + 5 minutter til gruppen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelMapping the Political Advice
ModulkodeKAKDMVM2047
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA valgfag 2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i kommunikation
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet