Spørgeskemakonstruktion

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet gennemgås teorier, begreber og principper inden for konstruktion, validering og gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser. Nærmest alle organisationer udfører i dag spørgeskemaundersøgelser for at forstå deres kunder, analysesubjekter, klienter, den almene befolkning osv. Spørgeskemaer er derfor et vigtigt metodisk værktøj, der fx kan bruges til empirisk at evaluere produkter, services eller indsatser. Kommunikationsstuderende vil højst sandsynligt på et eller andet tidspunkt i deres arbejdsliv skulle udføre, analysere eller fortolke resultater fra en spørgeskemaundersøgelse.

Kurset vil derfor sætte de studerende i stand til:

 • at udforme spørgsmål, der kan belyse en given problemstilling
 • at formulere spørgsmål, som respondenter forstår og har lyst til at svare på, og som genererer brugbare data om et givent emne
 • at udarbejde skalaer, dvs. spørgsmål der måler forskellige aspekter af et begreb
 • at definere analyseudvalg, dvs. bestemme hvem der skal besvare spørgeskemaet at implementere spørgeskemaer i relevante programmer, fx med brug af filterspørgsmål, spørgsmålsbatterier, randomiserede spørgsmål osv.
 • at distribuere spørgeskemaer til respondenter med forskellige metoder
 • at skelne mellem typer af variable, såsom baggrunds-, holdnings- og adfærdsspørgsmål
 • at vurdere spørgeskemaers begrebsvaliditet, face validity m.m., dvs. om spørgeskemaet måler det, man ønsker at måle
 • at udregne responsrater og vurdere bias af ikke-svar

Undervisningen vil være en kombination af forelæsninger og øvelser, hvor de studerende vil anvende den præsenterede spørgeskemateori til at udarbejde deres eget spørgeskema om et selvvalgt emne. Her vil kurset samtidig introducere de studerende for konkrete værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med konstruktion, distribution, indsamling og deskriptiv analyse af data fra spørgeskemaer. Udviklingen af spørgeskemaerne præsenteres og diskuteres løbende som en del af kursets afvikling ved aktiv deltagelse.

Gennem kurset vil de studerende således opnå viden, der vil hjælpe dem med at realisere deres egne projekter i løbet af studiet, og give dem kompetencer, der også kan bruges uden for universitetet.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

 • Teorier og metoder af særlig relevans for Spørgeskemakonstruktions emneområde
 • Videnskabelige problemstillinger inden for Spørgeskemakonstruktions emneområde

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for Spørgeskemakonstruktions område
 • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for Spørgeskemakonstruktions emneområde.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af Spørgeskemakonstruktions problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpørgeskemakonstruktion
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelSurvey Design
ModulkodeKAKDMVM1830
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterKA Valgfag
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet