Politisk rådgivning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Evnen til at kommunikere forskning, evidens, og data i politiske beslutningsprocesser bliver mere og mere central. Med nutidens store udfordringer som klima, energi, sundhed, sikkerhed og digitalisering er det afgørende at forstærke dialogen mellem forskning og policy-udvikling, således at demokratiske beslutningstagere og institutioner får adgang til den seneste og bedste forskningsbaserede rådgivning.

Modulets formål er at give de studerende indsigt i teoretiske og metodiske tilgange til at forstå sociale, politiske, økonomiske, epistemiske, organisatoriske og kulturelle faktorer med betydning for udformning og implementering af forskningsbaseret politisk rådgivning. Disse færdigheder skal hjælpe den studerende med at forstå, analysere og håndtere formidlingsmæssige udfordringer i spændingsfeltet mellem forskning, evidens og rådgivning på den ene side og politisk kommunikation, beslutningsprocesser og værdier på den anden side. Kurset inddrager litteratur og cases, der omhandler politisk og videnskabelig rådgivning, evidensbaserede beslutningsprocesser, vidensinstitutioners demokratiske funktion samt organisering af politiske rådgivningsforløb. Desuden inddrages forskellige teoretiske perspektiver på forskning og forskningskommunikation, herunder teorier og modeller om syntetisering af forskningsresultater, oversættelse til praksis, værdier i forskning, formidling af usikkerhed samt forskningsevaluering.

Kurset bringer metoder og teori i spil i forhold til en bred samling af empiriske eksempler på politiske rådgivningsprocesser, hvor forskere og andre eksperter har formidlet viden til politiske beslutningsprocesser. De studerende får her mulighed for at applicere teoretiske begreber samt afprøve og kritisk reflektere over forskellige analysestrategier. Modulet betjener sig af en blanding af teoretiske modeller og praktiske eksempler og vil være baseret på interaktive gruppeøvelser og eksperimenterende undervisningsformer, hvor der inddrages eksperter og rådgivere fra bærende danske institutioner.  

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

 • teorier og metoder indenfor forskningskommunikation, evidensbaseret politikudvikling og videnskabelig rådgivning 
 • teorier inden for forskningsevaluering, videnskabsteori og videnskabsstudier, samt antagelser bag og relevans af disse teorier
 • teorier om og empiriske studier af forskellige måder at organisere politiske rådgivningsmekanismer  

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende modulets teorigrundlag som analyseredskaber med henblik på at identificere potentialer og udfordringer i forbindelse med udformningen og implementeringen af politisk ekspertrådgivning.
 • at opstille analysedesign, der kan generere viden om specifikke politiske kommunikations- og rådgivningsprocesser 
 • at reflektere kritisk over styrker og svagheder ved de anvendte teorier og metoder til analyse og undersøgelse af politisk ekspertrådgivning  
 • at gennemføre kritisk vurdering af konkrete politiske rådgivningsprocesser ud fra forskellige teoretiske positioner  

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer i:

 • at navigere i kompleksiteten af politisk ekspertrådgivning på baggrund af teoretisk drevne analyser 
 • at udforme og implementere politiske rådgivningsprocesser, under hensyntagen til relevante spørgsmål om usikkerhed, relevans og validitet
 • at indgå refleksivt i diskussioner af politisk ekspertrådgivning og forskeres rolle i politiske beslutningsprocesser
 • at reflektere over egne potentielle bidrag til politisk ekspertrådgivning  

Undervisningsform

Der henvises til §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitisk rådgivning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet digitalt visuelt design samt relevant argumentation herfor.

Sidetal: Den skriftlige argumentation for det digitale visuelle design må højst være på 5 sider pr. studerende, højst 10 sider ved individuelle opgaver, dog maksimalt 15 sider pr. gruppe.

Normeret prøvetid: 15 min. pr. studerende + 5 minutter til gruppen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelPolitical Advice
ModulkodeKAKDMV202441
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA valgfag 2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i kommunikation
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet