Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kandidatspecialesemestret omfatter udfærdigelse af et speciale om et emne, som de(n) studerende frit vælger inden for uddannelsens faglige rammer.

Specialet bygger på viden om og kompetencer i problembaseret projektarbejde erhvervet gennem uddannelsen og har således fokus på problemorienteringskompetencer, interpersonelle kompetencer, projektorienteringskompetencer samt refleksive kompetencer på et højt niveau i forhold til uddannelsens faglighed.

Kandidatspecialet kan udarbejdes i fællesskab af indtil 3 studerende.

Specialets emne godkendes af studienævnet.

Emnet forelægges studienævnet i form af en kort, foreløbig problemformulering, begrundelse for emnevalget, forslag til litteratur samt forslag til tidsplan.

Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af specialet.

For sen aflevering tæller som et eksamensforsøg.

Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende regler på området jf. §7 stk. 10.

Læringsmål

Viden

  • den valgte problemstillings teoretiske og metodiske område, herunder viden, der på udvalgte områder er baseret på international forskning og nuanceret forståelse af specialets specifikke emne og problemstilling,

  • fagområdets teorier og metoder til analyse af en relevant og afgrænset problemstilling,

  • implikationerne af forskningsarbejde, herunder etiske problemstillinger, i den aktuelle sammenhæng.

Færdigheder

  • selvstændigt og på grundlag af videnskabelig teori og metode at kunne søge, analysere og diskutere viden og metoder inden for uddannelsens område med henblik på specialets særlige område og problemstilling,

  • at kunne mestre og videreudvikle relevante teorier og videnskabelige metoder til at tilrettelægge undersøgelsesdesigns og analysemodeller i relation til specialets specifikke genstandsfelt,

  • systematisk og selvstændigt at kunne designe og gennemføre udforskning af den valgte problemstilling,

  • at kunne formidle og diskutere forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens område og inden for specialets specifikke område med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

  • at kunne begrunde faglige valg og prioriteringer nuanceret og præcist, herunder reflektere over egen læring i komplekse, problembaserede undersøgelsesarbejder

  • selvstændigt at kunne styre, organisere og designe løsningsmodeller af videnskabelig karakter til undersøgelse af en kompleks og uforudsigelig problemstilling, som kræver en særlig tilgang,

  • selvstændigt og på videnskabeligt niveau at kunne igangsætte og gennemføre undersøgelse af specialets problemstilling samt reflektere over problemstillingens praksis- og professionsrelevans

Undervisningsform

Vedrørende undervisningsform henvises til studieordningens §17.

Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet.

Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Ved afslutningen af kandidatuddannelsen indleveres et skriftligt arbejde i form af et speciale, inklusiv et engelsksproget resumé.

Specialet kan tage to former
a) et speciale
eller
b) et speciale og et (digitalt) produkt.

Specialet type a) udgør et teoretisk og analytisk skriftligt arbejde pa° mindst 60 sider og højst 80 sider, ved grupper mindst 20 og højst 25 sider mere pr. ekstra studerende (dvs. ved to studerende 80-105 sider, ved tre studerende 100-130 sider).

Specialet type b) udgør et af de(n) studerende udviklet (digitalt) produkt med tilhørende skriftlige, teoretiske og analytiske refleksioner på mindst 40 sider og højst 60 sider, ved flere studerende mindst 15 og højst 20 sider mere pr. ekstra studerende (dvs. ved to studerende 55-80 sider, ved tre studerende 70-100 sider).

I begge tilfælde skal der dokumenteres videnskabelige kvalifikationer pa° kandidatniveau.

I tilknytning til kandidatspecialet udarbejdes desuden et engelsksproget resumé på 1-2 sider.

Resumeet tæller ikke med i sideantallet for selve specialet.

Resumeet indgår i helhedsvurderingen af specialet.

Prøvetiden er normeret til 45 minutter v. individuelle prøver, inkl. votering og karaktergivning. Ved grupper er prøvetiden 75 minutter for to studerende, inkl. votering og karaktergivning, og 100 minutter for tre studerende, inkl. votering og karaktergivning.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKAIOLK202014
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i It og læring, med specialisering i organisatorisk omstilling
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet