Virksomhedens image og identitet

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • virksomhedens og organisationens image og identitet inden for fremmedsprogsområdet/fremmedsproget.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af:

 • forskellige teorier om opbygning og vedligeholdelse af virksomheders og organisationers image og identitet, herunder fx teori om branding og storytelling
 • centrale elementer, der påvirker virksomheders og organisationers image og identitet, fx virksomhedens eller organisationens kontekst, kultur og troværdighed og virksomheders muligheder for strategier i denne forbindelse, herunder online reputation management og krisekommunikation ifm. kontroverser på sociale medier 
 • metoder til analyse af virksomheders og organisationers image og identitet, formidlet via forskellige kanaler,  fx digitale medier
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for modulets fagområder gennem et problembaseret projektarbejde med relation til fremmedsprogsområdet/fremmedsproget.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i:

 • selvstændigt og på videnskabeligt niveau at analysere virksomheders og organisationers image og identitet
 • at arbejde teoretisk og praktisk med opbygning og vedligeholdelse af virksomheders og organisationers image og identitet på tværs af kulturer og via udvalgte kommunikationskanaler, fx digitale kanaler
 • at anvende principper for problembaseret læring og projektarbejde på et niveau, der bygger oven på bachelorniveau
 • på et videnskabeligt grundlag at reflektere over fagområdets viden samt at identificere videnskabelige problemstillinger
 • kvalificeret informationssøgning, -indsamling og -behandling inden for modulets fagområder samt samarbejde, projektplanlægning og -styring, med inddragelse af relevante (digitale) ressourcer 
 • at formidle, begrunde og diskutere valg af videnskabsteoretisk tilgang, metode og teori i relation til en udvalgt problemstilling
 • at mestre relevant metode i relation til den valgte problemstilling
 • at analysere en udvalgt problemstilling til bunds
 • at formidle viden i en sikker form, som overholder principperne for akademisk skriftlig og mundtlig fremstilling på fremmedsproget.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til:

 • selvstændigt at arbejde teoretisk og praktisk med virksomheders og organisationers image og identitet
 • selvstændigt at indgå i (tvær)fagligt samarbejde omkring komplekse opgaver og problemstillinger med en professionel tilgang med høj grad af sikkerhed
 • at strukturere en arbejdsproces omkring en specifik opgave i en gruppe i en professionel sammenhæng
 • kontinuerligt at udvikle kompetencer inden for PBL
 • at være bevidst om egne kompetencer og progression inden for PBL.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedens image og identitet
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport samt et individuelt udarbejdet refleksionsark efter gældende bestemmelser. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på fremmedsproget, må højst være på 20 sider pr. studerende, dog højst 25 sider ved individuelle projektrapporter.

Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige
præstation.

Reeksamen holdes efter samme retningslinjer med udgangspunkt i det reviderede projekt.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelImage and Identity of the Organisation
ModulkodeKAINV2202
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet