Informationsvidenskab i praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler det informationssfaglige områdes praktiske virkelighed. Modulets hovedkomponent er projektorienteret forløb på minimum 13 uger (fuld tid), hvor den studerende i en relevant virksomhed, organisation eller institution indgår i samarbejde om opgaveløsning på et informationsfagligt grundlag. Hensigten er, at den studerende oparbejder en bevidsthed om og indsigt i den konkrete arbejdsvirkelighed, som uddannelsen er rettet mod. I den studerendes rapport skal arbejdsforløbet belyses og reflekteres teoretisk og metodisk ud fra kandidatuddannelsens samlede faglighed.

I tilknytning til modulet udbydes:

 • et midtvejsseminar

Der tildeles en vejleder, og modulet organiseres som et praksisorienteret forløb i en virksomhed eller organisation. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • hvordan informationsvidenskabelige metoder og teorier møder praksis, med særligt fokus på kulturelle, organisatoriske og/eller mediemæssige spørgsmål    

 • kommunikations- og samarbejdsformer i praksis 

 • hvilke faglige kompetencer, arbejdet med fagområdet kræver  

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at arbejde i praksis på basis af informatik, herunder anvendelse af strategier og metoder til brugeranalyse, pilotundersøgelser, systemudvikling og systemdesign

 • at vurdere informationsvidenskabelige problemstillinger og løsninger i praksis med afsæt i teorier om og metoder til brugeranalyse, pilotundersøgelser, systemudvikling og systemdesign

 • at formidle informationsvidenskabeligt funderede indsigter til fagfæller og lægfolk 

 • at begrunde, udvælge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere informationsvidenskablige indsatser i praksis i forhold til problemstillinger i private virksomheder eller offentlige institutioner og civilsamfund 

Kompetencer

 Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt at have en analytisk, reflekterende og kritisk tilgang til forudsætningerne for brugeranalyse, pilotundersøgelser, systemudvikling eller systemdesign i praksis
   
 • at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om at udrede, analysere, gennemføre og evaluere informationsvidenskablige indsatser i praksis og påtage sig et professionelt ansvar 
   
 • at kunne identificere og kritisk reflektere over egne læringsbehov og strukturere egen læring i forhold til emneområdet brugeranalyse, pilotundersøgelser, systemudvikling eller systemdesign i praksis baseret på et projektorienteret, problembaseret læringsperspektiv

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInformationsvidenskab i praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Minimum 500 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 30 sider ved individuel studerende).

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Eventuel reeksamen afholdes på grundlag af en revideret projektrapport.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets læringsmål på tilstrækkelig vis.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInformation Studies in Practice
ModulkodeKAINFOS209D
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA 3. semester

Projektorienteret forløb
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i informationsvidenskab
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet