Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kandidatspecialemodulet er koncentreret om udfærdigelse af et speciale om et emne, som den studerende frit vælger inden for uddannelsens faglige rammer. Kandidatspecialet kan enten være en teoretisk, metodisk eller analytisk orienteret afhandling eller være orienteret mod teoretisk og metodisk funderede praktiske og konstruktive IKT-løsninger.

Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende.

Der stilles en specialevejleder til rådighed for den studerende/de studerende i tilknytning til det problembaserede specialearbejde 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem kandidatspecialemodulet opnå viden om:

 • teori, metode og analyse inden for det informationsvidenskablige område på højeste internationale niveau af relevans for det valgte specialeemne 

 • forskningsarbejdets betingelser og implikationer samt videnskabelig redelighed og forskningsetik 

 • videnskabsteori for det valgte specialeemne

Færdigheder

Den studerende skal gennem kandidatspecialemodulet opnå færdigheder i:

 • selvstændigt og systematisk at skabe et overblik over relevant eksisterende viden inden for specialets emne 

 • selvstændigt at vælge videnskabsteoretiske, teoretiske, metodiske, analytiske eller designmæssige tilgange af relevans for specialeemnet samt at begrunde disse faglige valg og prioriteringer 

 • at anvende, videreudvikle og kritisk reflektere over teorier, metoder og teknologier af relevans for specialeemnet 

 • at afgrænse, tilrettelægge og gennemføre undersøgelser af videnskabelig karakter 

 • at strukturere og formidle den opnåede viden til fagfæller

Kompetencer

Den studerende skal gennem kandidatspecialemodulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt og systematisk at søge viden og udvælge og redegøre herfor samt planlægge og gennemføre udforskningen af informationsvidenskablige emner

 • selvstændigt, kritisk reflekteret og problemorienteret at igangsætte og gennemføre fagligt arbejde inden for det informationsvidenskablige område med et professionelt ansvar 

 • på et problembaseret grundlag at tage ansvar for egne læringsbehov og strukturere egen faglig udvikling i relation til det informationsvidenskablige område

Undervisningsform

Der henvises §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en specialerapport, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Specialerapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Ved prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med de angivne læringsmål for kandidatspecialemodulet.

Kandidatspecialet inkl. et 1-2 siders resume på et fremmedsprog (se nedenfor) udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Projektrapporten skal tage afsæt i relevante kvalificerede akademiske publikationer.

Sidetal: Kandidatspecialet skal være på mindst 35 og må højst være på 70 sider pr. studerende, højst 80 sider ved individuelt udarbejdede specialer.

Normeret prøvetid ved én studerende 45 minutter, ved to studerende 75 og ved tre studerende 100 minutter

Prøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Ved en mundtlig gruppe-prøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKAINFOS20243
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
KA 4. semester
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i informationsvidenskab
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet