Undersøgelsesmetoder i Informationsvidenskab

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer de studerende til kvalitativ og kvantitativ undersøgelsesdesign og metoder til dataindsamling og analyse i informationsvidenskab. Dette inkluderer en introduktion til de etiske og juridiske principper og udfordringer ved dataindsamling og analyse.

De studerende vil også blive introduceret til skriftlig akademisk fremstilling og det informationsvidenskablige felt og vil blive trænet i at identificere videnskabelige problemer, vælge det eller de relevante forskningsdesign, gennemføre litteratursøgning og litteraturreview samt formulere passende forskningsspørgsmål.

Dette modul vil skabe grundlaget for det problembaserede projektarbejde og de undersøgelser, der skal udføres i løbet af uddannelsen i informationsvidenskab.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • videnskabsteori med særlig betydning for det informationsvidenskabelige område  

 • centrale forskningstilgange inden for det informationsvidenskabelige område 

 • kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder 

 • akademisk skrivning indenfor informationsvidenskab 

 • problem- og projektorienteret læring samt metoder til at identificere problemer og at udforme en problemformulering og tilhørende forskningsspørgsmål.  

 • etiske og juridiske principper og udfordringer i relation til dataindsamling, -behandling og -analyse i informationsvidenskab 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at kunne udføre litteratursøgning og -review samt formulere sig videnskabeligt og akademisk 

 • at kunne tilrettelægge og udføre kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder  

 • at håndtere etiske og juridiske principper og udfordringer i relation dataindsamling, -behandling og dataanalyse i informationsvidenskab 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompettencer til:

 • selvstændigt at kunne styre, tilrettelægge og realisere et forskningsdesign; herunder kritisk og refleksivt foretage kvalificerede, metodologiske valg 

 • selvstændigt at kunne gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser inden for det informationsvidenskabelige felt  

 • selvstændigt at kunne videreudvikle sine problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og refleksive/meta-kognitive problemorienterede læringskompetencer 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUndersøgelsesmetoder i Informationsvidenskab
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:

Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch & Methods in Information Studies
ModulkodeKAINFOS2015D
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA 1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i informationsvidenskab
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet