It, læring og organisatorisk omstilling i teori og praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på uddannelsens praktiske virkelighed og hovedkomponenten er et 3-4 måneders forløb , hvor den studerende opholder sig på eller arbejder med en opgave (eller delopgave) for en virksomhed/organisationen på et akademisk niveau og indenfor uddannelsens ramme, dvs. it, læring og organisatorisk omstilling.

Formålet er at den studerende erfarer og får indsigt i den konkrete arbejdsvirkelighed, som uddannelsen er rettet i mod og får mulighed for at anvende og reflektere over sin faglighed i forhold til en konkret praksis.

Forløbet i virksomheden/ organisationen skal inkludere deles i refleksionstid, der samles i en projektrapport, hvor teori og metode bruges til at belyse relevante perspektiver

I projektrapporten skal indgå empirisk dokumentation for opgave og proces, f.eks. analyser af interview, workshop eller lignende foretaget med personer fra virksomheden/organisationen i forbindelse med løsning af en opgave, udarbejdelse af en undersøgelse eller tilsvarende.

Der tilknyttes en faglig vejleder til forløbet.

Studerende der er i projektorienteret forløb på samme sted og arbejder med samme fokus/opgave, kan vælge at skrive projektrapport sammen.

Det er muligt at lave et forløb i en international virksomhed/organisation.

Der udarbejdes en kontrakt hvis form og kriterier er bestemt af studienævnet, og som minimum skal specificere, at den studerende skal have tid til at lave en projektrapport samt følge modulet ’Kompetence- og uddannelsesudvikling i globaliseringsperspektiv’.

Læringsmål

Viden

  • relevante fagområder for praksisopholdsopgaven

  • metoder og teorier i praksis med særlig vægt på sammenhængen til uddannelsens øvrige modulers fagområder,

  • samarbejdsformer og deltagelse i institutioner, virksomheder og organisationer.

Færdigheder

  • at beskrive, analysere og vurdere forskellige professionelle praksisser indenfor it, læring og organisatorisk omstilling, bl.a. set i relation til forskelle mellem private virksomheder, offentlige institutioner og det omgivne samfund,

  • at kunne identificere, udrede, analysere og evaluere professionelle og tværdisciplinære indsatser og kritisk reflektere over egen rolle heri.

  • at deltage i, påvirke og gennemføre forandrings- og problemløsningsprocesser i praksis, hvor it er omdrejningspunktet, for eksempel i forbindelse med implementering, produkt- og kompetenceudvikling

Kompetencer

  • at kommunikere og formidle faglige problemstillinger, valg og løsninger til fagfæller, til kollegaer med andre baggrunde og lægfolk,

  • at indgå i og lede arbejds-, professions- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller inden for uddannelsens fagområde at identificere egne læringsbehov i en praksiskontekst og strukturere egen læringsproces i relation hertil.

  • at identificere egne læringsbehov i en praksiskontekst og strukturere og reflektere over egen læringsproces i relation hertil.

Undervisningsform

Vedrørende undervisningsform henvises til studieordningens §17.

Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet.

Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIt, læring og organisatorisk omstilling i teori og praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en diskussion mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et skriftligt arbejde som dokumenterer og formidler den studerendes arbejde med løsning af en faglig relevant, praktisk opgave i samspil med en privat eller offentlig organisation.

Det skriftlige arbejde har form af: En projektrapport, hvor emnet og problemstillinger aftales med praksisopholdsvejlederen.

Sidetal: Praksisopholdsrapporten må højst være 25 sider for én studerende dvs. ved to studerende højst 32 sider, ved tre studerende højst 39 sider, osv.).

Prøvetiden er normeret til 30 min. for den første studerende og 20 min. pr gruppemedlem derefter (dvs. 30 min. for en studerende, 50 min. ved to studerende og 70 min. ved tre studerende osv.)

Der anlægges en helhedsvurdering hvor det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation tillægges samme vægt. Eksamen kan afvikles via fysisk eller online tilstedeværelse (f.eks via skype eller videokonference).
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIt, Learning and organisational change in theory and practice
ModulkodeKAIIOL202013
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet