Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialemodulet består af udfærdigelsen af et speciale om et emne, som den studerende frit vælger inden for uddannelsens faglige rammer. Kandidatspecialet kan være en enten teoretisk, metodisk eller analytisk orienteret afhandling eller være orienteret mod teoretisk og metodisk baseret praktisk og konstruktiv design og implementering.   

Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende.

Der stilles en specialevejleder til rådighed for den studerende/de studerende i tilknytning til det problemorienterede specialearbejde   

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • teori og metode inden for det interaktive, digitale mediefaglige område på højeste internationale niveau  

 • identifikation af interaktive, digitale medievidenskabelige problemstillinger  

 • forskningsarbejdets betingelser og implikationer samt videnskabelig redelighed og forskningsetik  

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • selvstændigt og systematisk at skabe et overblik over relevant eksisterende viden inden for specialets emne  

 • selvstændigt at vælge fagrelevante videnskabsteoretiske, teoretiske, metodiske og analytiske tilgange af relevans for specialeemnet samt at begrunde og kritisk reflektere over disse faglige valg og prioriteringer  

 • at anvende, videreudvikle og kritisk reflektere over teorier, metoder og indsatser af relevans for specialeemnet  

 • at tilrettelægge og gennemføre videnskabelige undersøgelser på et interaktivt, digitalt mediefagligt grundlag  

 • at strukturere og formidle den opnåede viden til fagfæller samt en akademisk offentlighed inden for det interaktive, digitale mediefaglige område  

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt og systematisk at søge viden og udvælge og redegøre herfor samt planlægge og gennemføre udforskningen af emner inden for det interaktive, digitale mediefaglige område  

 • at argumentere for tilvalg og fravalg med hensyn til de anvendte teorier og metoder samt med hensyn til det eventuelle empiriske materiale og/eller de designmæssige aspekter  

 • at arbejde selvstændigt, kritisk reflekteret og problemorienteret inden for det interaktive, digitale mediefaglige område  

 • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til det interaktive, digitale mediefaglige område  

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en specialerapport, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Specialerapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Ved prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med de angivne læringsmål for kandidatspecialemodulet.

Kandidatspecialet inkl. et 1-2 siders resume på et fremmedsprog (se nedenfor) udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Der udarbejdes et resume på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider.

Litteraturgrundlag: Projektrapporten skal tage afsæt i relevante kvalificerede akademiske publikationer.

Sidetal: Kandidatspecialet skal være på mindst 35 og må højst være på 70 sider pr. studerende, højst 80 sider ved individuelt udarbejdede specialer.

Normeret prøvetid ved én studerende 45 minutter, ved to studerende 75 og ved tre studerende 100 minutter.

Prøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKAIDM20244
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
KA 4. semster
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i interaktive digitale medier
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet