Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialemodulet består af udfærdigelsen af et speciale om et emne, som den studerende frit vælger inden for uddannelsens faglige rammer. Kandidatspecialet kan enten være en teoretisk, metodisk eller analytisk orienteret afhandling eller være orienteret mod teoretisk og metodisk baseret praktisk og konstruktiv design og implementering. Specialets emne godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en synopsis, som indeholder en kort foreløbig problemformulering, en argumentation for emnets relevans og det teoretiske og metodiske udgangspunkt, en angivelse af specialets tænkte hovedstruktur og disponering, en foreløbig tidsplan og angivelser af den centrale litteratur. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af specialet.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • Teori og metode inden for det interaktive, digitale mediefaglige område
 • forskningsarbejdets betingelser og implikationer samt videnskabelig redelighed og forskningsetik
 • Teori og metode af relevans for det valgte specialeemne på højeste internationale niveau.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i: 

 • selvstændigt og systematisk at skabe et overblik over relevant eksisterende viden inden for specialets emne
 • selvstændigt at vælge relevante videnskabsteoretiske, teoretiske, metodiske, analytiske og designmæssige tilgange af relevans for specialeemnet samt at begrunde disse faglige valg og prioriteringer
 • at anvende, videreudvikle og kritisk reflektere over teorier, metoder og indsatser af relevans for specialeemnet
 • at tilrettelægge og gennemføre videnskabelige undersøgelser på et interaktivt, digitalt mediefagligt grundlag
 • at strukturere og formidle den opnåede viden til fagfæller.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt og systematisk at søge viden og udvælge og redegøre herfor samt planlægge og gennemføre udforskningen af emner inden for det interaktive, digitale mediefaglige område
 • at argumentere for tilvalg og fravalg med hensyn til de anvendte teorier og metoder samt med hensyn til det eventuelle empiriske materiale og/eller de designmæssige aspekter
 • at kunne strukturere og formidle den opnåede viden i en hensigtsmæssig indholds- og udtryksmæssig form for en akademisk offentlighed inden det interaktive, digitale mediefaglige område
 • at arbejde selvstændigt, kritisk reflekteret og problemorienteret inden for det interaktive, digitale mediefaglige område
 • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til det interaktive, digitale mediefaglige område

Undervisningsform

Modulet understøttes af en række specialeseminarer. Desuden stilles der en specialevejleder til rådighed for den studerende/de studerende i tilknytning til det problemorienterede specialearbejde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i en specialerapport, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Specialerapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Ved prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med de angivne læringsmål for kandidatspecialemodulet.

Kandidatspecialet inkl. et 1-2 siders resume på et fremmedsprog (se nedenfor) udgør
grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af
projektrapporten og den mundtlige præstation.

Der udarbejdes et resume på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider.
Litteraturgrundlag: Minimum 2000 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i
tilknytning til specialet.

Sidetal: Kandidatspecialet skal være på mindst 35 og må højst være på 70 sider pr. studerende, højst 80 sider ved individuelt udarbejdede specialer.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKAIDM20189
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i interaktive digitale medier
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet