Specialisering i Anvendt filosofi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er dels, at den studerende fordyber sig i en eller flere af den anvendte filosofis traditioner, og dels at den studerende introduceres til metodiske greb, som kan anvendes på tværs af de forskellige traditioner inden for den anvendte filosofi. I forlængelse heraf er undervisningen organiseret i en matrix, hvor undervisningen i de forskellige traditioner foregår i fire spor gennem hele semesteret, mens metodeblokken ligger i den sidste del af semesteret. Derved fremkommer følgende matrix for undervisningens tilrettelæggelse:

Filosofisk tradition

 

Bæredygtigheds- og teknologifilosofi

 

Politisk og økonomisk filosofi

 

Kultur- og subjektfilosofi

 

Organisations- og dialogfilosofi

Metode

Indsamling

 

 

 

 

Analyse

 

 

 

 

Forandring

 

 

 

 

Med afsæt i denne matrix er hvert spor organiseret separat, mens metodeblokken (indsamling, analyse og forandring) organiseres som et fælles forløb, der dækker alle spor. 

Modulets undervisning tilrettelægges på varierende vis fra spor til spor, men vil typisk både involvere inddragelse af cases, fordybelse i udvalgte temaer, gennemgang og diskussion af værker og forskningsartikler. Parallelt arbejdes der via metodeblokken med at videreudvikle den studerendes metodiske kompetencer som filosofisk redskab med henblik på at kunne arbejde problemorienteret i en konkret praksis. Endelig forberedes den studerende også til at indgå i tværfaglige samarbejder inden for f.eks. miljøforvaltning, NGO-arbejde, bankrådgivning, HR-arbejde etc.

Modulets afsluttes med en eksamen, hvor den studerende udarbejder en projektrapport, individuelt eller i en gruppe (max. 6 studerende pr. gruppe). Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling, en case eller lignende inden for et eller flere af modulets spor, som bearbejdes med inddragelse af relevant teori og metode.

Beskrivelse af modulets fire gennemgående spor:

Bæredygtigheds- og teknologifilosofi

Formålet med dette spor er, at den studerende får et indgående kendskab til filosofiske teorier i krydsfeltet mellem bæredygtighedsbegrebet og teknologiudvikling og -anvendelse. Modulet vil indeholde filosofiske undersøgelser af menneskets forhold til natur og teknologi, samt de ontologiske og etiske problematikker, der opstår i dette spændingsfelt.

Kultur- og subjektfilosofi

Formålet med dette spor er at give den studerende indsigt i nyere teorier og diskurser om, hvad kultur er, hvad et menneske er, samt hvilke filosofiske spørgsmål, der knytter sig til dette: Mennesket som kulturvæsen, forskellige konceptioner af mennesket som individ, subjekt, borger osv., forholdet mellem individ og kultur og forholdet mellem kulturer. Desuden behandles filosofiske opfattelser af identitet, universalisme vs. relativisme, mødet, anerkendelse mm.

Politisk og økonomisk filosofi

Formålet med dette spor er at give studerende et teoretisk og metodisk velfunderet kendskab til den politiske og økonomiske filosofis centrale positioner, debatter og skoler. Afsættet er felterne politisk teori og politisk økonomi med fokus på det moderne samfunds væsentligste problematikker. På sporet undersøges det filosofiske grundlag for den moderne stats centrale institutioner, herunder politisk autoritet, demokrati, lov, retsstat og marked. Ligeledes undersøges det, hvad staten bør gøre for at leve op til idealer om lighed, frihed og fællesskab i interaktionen med egne borgere, såvel som med andre samfund. På dette spor undersøges også det filosofiske grundlag for centrale strømninger inden for økonomisk tænkning. Som led i undervisningen vil der blive arbejdet med anvendelsen af fagets teori på konkrete love og politiske tiltag.

Organisations- og dialogfilosofi

Formålet med dette spor er for det første at give den studerende indsigt i moderne organisations- og dialogfilosofi, samt kendskab til organisations- og dialogteori. Tilgangen vil her være både deskriptiv, normativ og refleksiv, idet der både vil blive arbejdet med a) hvad en organisation er, og hvad en dialog er, b) hvad en organisation bør være, og hvordan dialoger bør være og c) en undersøgelse og diskussion af centrale antagelser og forudsætninger i organisations- og dialogteorien. For det andet har det til formål at give den studerende indsigt i og erfaring med, hvordan man gennem inddragelse af organisations- og dialogfilosofi kan undersøge, udfordre, udvikle og intervenere på såvel et strukturelt niveau i organisationer som i lokale organisatoriske og dialogiske praksisser.

Beskrivelse af modulets metodeblokke:

Indsamling

Her introduceres til, hvordan den studerende ved hjælp af konkrete metoder kan indsamle viden om sit felt på filosofisk relevant vis.

Analyse

Her introduceres til, hvordan den studerende kan analysere et givent felt på filosofisk relevant vis.

Forandring

Her introduceres til, hvordan den studerende kan være med til at fremme forandringer i et givent felt på filosofisk relevant vis.

Læringsmål

Viden

 • centrale positioner, temaer og problemstillinger inden for et, evt. flere af de fire spor.
 • filosofiske problemer og spørgsmål i relation til deres samfundsmæssige, menneskelige og naturlige kontekst
 • konkrete metoder til indsamling af viden
 • forskellige opfattelser af og tilgange til at bedrive analyse
 • forskellige opfattelser af og tilgange til at drive forandringer

Færdigheder

 • at kunne identificere en problemstilling filosofisk via inddragelse af relevant teori og metode inden for et givent praksisfelt
 • at kunne analysere og belyse en problemstilling filosofisk inden for et givent praksisfelt via inddragelse af relevant teori og metode
 • at designe en strategi for en filosofisk funderet intervention i en konkret praksis via inddragelse af relevant teori og metode
 • at kunne formidle viden om fagområdet til fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

 • at gøre brug af relevante erkendelsesteoretiske, metafysiske og etiske teorier i forbindelse med problemstillinger, der vedrører et konkret praksisfelt
 • selvstændigt og professionelt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, hvor f.eks. diskussion, analyse og løsning af problemstillinger formidles og styrkes gennem filosofiske tilgange til samarbejdet
 • at sætte en filosofisk problemstilling ind i en større organisatorisk og politisk kontekst

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpecialisering i Anvendt filosofi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten betragtes som den studerende/gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål. Projektrapporten, herunder at den også er tilfredsstillende hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed, indgår med andre ord i det samlede bedømmelsesgrundlag, men der gives ikke en selvstændig karakter for den. Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den/de studerendes udarbejdede projektrapport.

Den studerende/gruppen skal skrive en projektrapport (max. 6 studerende pr. gruppe), hvor der inddrages og arbejdes med relevant teori og metode, som bringes i spil i forhold til et filosofisk identificeret problem eller spørgsmål lokaliseret inden for et eller flere af modulets spor.

Sideantal: Min. 15 og max. 20 sider pr. studerende. Dog max. 75 sider.

Prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog max. i alt 2 timer ved store grupper.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Philosophy - Specialization
ModulkodeKAFIL20233
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet