Specialisering i Anvendt filosofi - filosofien i praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at gøre den studerende i stand til at anvende sin valgte filosofiske profil i praksis. For at gøre det skal den studerende i dette modul omsætte tidligere tilegnet teori og metode til konkret handling via gennemførslen af et projektorienteret forløb. Det kan ske i en NGO, en virksomhed, et politisk parti, en kommune etc. Dertil tilbydes undervisning i tre etaper: inden, under og efter det projektorienterede forløb. Inden hjælpes den studerende med at etablere og udvikle en god, forberedt kontakt med værtsstedet for projektforløbet. Under gives feedback og feedforward til den studerende i forhold til sin rolle i organisationen/virksomheden. Efter gives den studerende mulighed for at fremlægge og få respons på sin bearbejdede viden fra organisationen/virksomheden.
Senest den dag, hvor samarbejdet med en konkret organisation eller virksomhed påbegyndes, skal en kontrakt på denne samarbejde fremsendes til studienævnssekretæren for anvendt filosofi. 

Læringsmål

Viden

 • hvordan filosofisk teori og metode kan anvendes i en konkret praksissammenhæng
 • hvordan man som filosof kan samarbejde med ikke-filosoffer
 • uddannelsens teoretiske indhold via anvendelsen af den i konkrete analyser og samarbejder

Færdigheder

 • at samarbejde med relevante aktører inden for den studerendes selvvalgte praksisfelt, herunder ikke-filosoffer
 • at reflektere over egen og andres rolle i praksis
 • at kunne analysere, formidle og diskutere praksisfeltets problemstillinger filosofisk
 • at kunne intervenere filosofisk i en konkret praksissammenhæng

Kompetencer

 • at kunne tilføre filosofisk værdi til et praksisfelt
 • selvstændigt at kunne analysere praksisfeltets problemstillinger og fænomener gennem inddragelse af relevant filosofisk teori og metode
 • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling
 • at påtage sig et professionelt ansvar
 • at kunne indgå aktivt, produktivt og hjælpsomt i et praksisfelt

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpecialisering i Anvendt filosofi - filosofien i praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten/det skriftlige arbejde udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål, dvs. alle aspekter skal demonstreres udført/opfyldt på tilfredsstillende vis. Projektrapporten, herunder at den også er tilfredsstillende hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed, indgår med andre ord i det samlede bedømmelses-grundlag, men der gives ikke en selvstændig karakter for den. Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af den/de studerendes udarbejdede projektrapport.

Den studerende skal skrive en rapport (max 6 studerende pr. gruppe), hvor der, gennem inddragelse af relevant teori, redegøres for og reflekteres over ens rolle i den praksis, man har beskæftiget sig med, herunder analysere og diskutere, hvorvidt og hvordan man har evnet at tilføre filosofisk værdi til den pågældende praksis, samt hvilke problemstillinger der knytter sig til filosoffens engagement og involvering i det praksisfelt, hvor den studerende har afviklet sit praksisophold.

Såfremt den studerende har gennemført et praksisophold, hvor det kun har været muligt at indsamle empiri, men uden at den studerende har haft mulighed for at gennemføre filosofisk tilrettelagte aktiviteter, gennemføres en analyse af empirien og det diskuteres, hvorvidt man på baggrund af denne empiri ville kunne tilføre den pågældende praksis filosofisk værdi.

Den skriftlige rapport forsvares ved mundtlig eksamen.

Sideantal: Mindst 15 og højst 20 sider pr. studerende.

Prøvetid: Prøvetiden er normeret til 45 minutter i alt ved individuelle prøver, herunder votering og tilbagemelding. Ved grupper max. 2 timer.

Prøvetiden er den samlede prøvetid for modulerne ’filosofien i praksis’ og ’filosoffen i praksis’.
ECTS25
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSpecialization within Applied Philosophy - Philosophy in Practice
ModulkodeKAFIL20224
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS25
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet