Specialisering i Anvendt filosofi - filosoffen i praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at fremme den studerendes professionelle og faglige selvafklaring. Dette gøres med afsæt i semesterets projektorienterede forløb og skal resultere i, at den studerende ved semesterets afslutning både er klar til at skrive speciale, men også har fået mulighed for at blive afklaret i forhold til egne erhvervsmæssige interesser og ambitioner. Undervisningen gennemføres i forbindelse med de indlagte workshops på semesteret samt den tilknyttede vejledning.

Læringsmål

Viden

 • Hvilke kompetencer, den studerende har med sig, både faglige og personlige
 • Hvad det involverer at arbejde filosofisk-akademisk – og hvad den studerende selv oplever som det gode, spændende og meningsfulde arbejde som anvendt filosof
 • Hvilke kompetencer, der er påkrævet i den type arbejde
 • Hvordan disse kan opnås, hvis den studerende ikke allerede har dem
 • Hvor den type arbejde findes – eller hvordan det kan opfindes

Færdigheder

 • at kunne sætte ord på egne værdier og grundantagelser
 • at kunne oversætte egne faglige interesser og styrker til et kompetencesprog

Kompetencer

 • selvstændigt at kunne analysere problemstillinger og fænomener, som inddrager den studerende selv, gennem inddragelse af relevant teori og metode
 • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen professionelle udvikling
 • at kunne identificere egne kompetencer, faglige såvel som personlige, på baggrund af konkrete praksiserfaringer
 • at kunne formidle egne kompetencer til folk uden filosofisk baggrund

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpecialisering i Anvendt filosofi - filosoffen i praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål, dvs. alle aspekter skal demonstreres udført/opfyldt på tilfredsstillende vis. Projektrapporten, herunder at den også er tilfredsstillende hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed, indgår med andre ord i det samlede bedømmelses-grundlag, men der gives ikke en selvstændig karakter for den. Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af den/de studerendes udarbejdede projektrapport.

Den studerende skal skrive en synopsis, i hvilken den studerende på relevant vis indfrier modulets læringsmål, således at teksten fx svarer på, hvad den studerende forstår ved anvendt filosofi, hvilke arbejdsmæssige præferencer den studerende har opdaget på baggrund af sit praksisophold, hvordan den studerende vil oversætte sin anvendte filosofifaglighed til et mere hverdagssprogligt kompetencesprog etc.

Synopsen samt den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.


Sidetal: Mindst 2 og højst 4 sider pr. studerende.
Prøvetid: 45 minutter i alt ved individuelle prøver, herunder votering og tilbagemelding. Ved grupper max. 2 timer. Prøvetiden er den samlede prøvetid for modulerne ’filosofien i praksis’ og ’filosoffen i praksis’.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSpecialization within Applied Philosophy - the Philosopher in Practice
ModulkodeKAFIL20218
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet