Specialisering i Anvendt filosofi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er dels, at den studerende fordyber sig i en eller flere af den anvendte filosofis traditioner, dels at den studerende introduceres til metodeblokke, som er fælles for de forskellige traditioner inden for den anvendte filosofi. I forlængelse heraf er undervisningen organiseret i en matrix, hvor undervisningen i de forskellige traditioner foregår i fire spor gennem hele semesteret, mens  metodeblokken ligger på idvalgte tidspunkter i semesteret. Derved fremkommer følgende matrix for undervisningens tilrettelæggelse:

Filosofisk tradition

 

Bæredygtigheds- og teknologifilosofi

 

Politisk og økonomisk filosofi

 

Kultur- og subjektfilosofi

 

Organisations- og dialogfilosofi

Metode

Indsamling

 

 

 

 

Analyse

 

 

 

 

Forandring

 

 

 

 

Med afsæt i denne matrix er undervisningen organiseret på den måde, at der inden for hvert spor er en rød tråd, både tematisk og pædagogisk, som organiserer undervisningen på hvert spor, mens metodeblokkene (indsamling, analyse og forandring) organiseres parallelt hermed.

For den enkelte studerende betyder ovenstående matrixstruktur dog ikke, at man forventes at deltage i undervisningen inden for alle spor, men undervisningen tilrettelægges, så det kan lade sig gøre, således at den studerende selv kan sammensætte og tone sin faglige profil i forhold til faglige interesser og ambitioner.Det forventes, at man som minimum følger undervisningen på et af sporene samt metodeblokkene.

Modulets undervisning tilrettelægges på varierende vis fra spor til spor, men vil typisk både involvere inddragelse af cases, fordybelse i udvalgte temaer, gennemgang og diskussion af værker og forskningsartikler. Parallelt hermed arbejdes der via metodeblokkene med at videreudvikle den studerendes metodebevidsthed som filosofisk redskab med henblik på at kunne arbejde problemorienteret i en konkret praksis. Endelig forberedes de studerende også til at indgå i tværfaglige samarbejder indenfor f.eks. miljøforvaltning, NGO-arbejde, bankrådgivning, HR-arbejde etc.

Modulets afsluttes med en projektrapport, hvor den studerende udarbejder en projektrapport, enten individuelt eller i en gruppe (max. 6 studerende pr. gruppe). Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling, en case e.l. inden for et eller flere af modulets spor, som bearbejdes med inddragelse af relevant teori og metode.

Beskrivelse af modulets fire gennemgående spor:

Bæredygtigheds- og teknologifilosofi

Formålet med dette spor er, at den studerende får et indgående kendskab til filosofiske teorier i krydsfeltet mellem bæredygtighedsbegrebet og teknologiudvikling og -anvendelse. Modulet vil indeholde filosofiske undersøgelser af menneskets forhold til natur og teknologi, samt de ontologiske og etiske problematikker, der opstår i dette spændingsfelt.

Kultur- og subjektfilosofi

Formålet med dette spor er at give den studerende indsigt i nyere teorier og diskurser om, hvad kultur er, hvad et menneske er, samt hvilke filosofiske spørgsmål, der knytter sig til dette: Mennesket som kulturvæsen, forskellige konceptioner af mennesket som individ, subjekt, borger, osv., forholdet mellem individ og kultur, og forholdet mellem kulturer. Desuden behandles filosofiske opfattelser af identitet, universalisme vs. relativisme, mødet, anerkendelse, mm.

Politisk og økonomisk filosofi

Formålet med dette spor er at give studerende et teoretisk og metodisk velfunderet kendskab til den politiske og økonomiske filosofis centrale positioner, debatter og skoler. Afsættet er felterne politisk teori og politisk økonomi med fokus på det moderne samfunds væsentligste problematikker. På linjen undersøges det filosofiske grundlag for den moderne stats centrale institutioner, herunder politisk autoritet, demokrati, lov, retsstat og marked. Ligeledes undersøges det hvad staten bør gøre for at leve op til idealer om lighed, frihed og fællesskab i interaktionen med egne borgere såvel som med andre samfund. På linjen undersøger vi også det filosofiske grundlag for centrale strømninger inden for økonomisk tænkning. Som led i undervisningen vil der blive arbejdet med anvendelsen af fagets teori på konkrete love og politiske tiltag.

Organisations- og dialogfilosofi

Formålet med dette spor er for det første at give den studerende indsigt i moderne organisations- og dialogfilosofi samt kendskab til organisations- og dialogteori. Tilgangen vil her være både deskriptiv, normativ og refleksiv, idet der både vil blive arbejdet med a) hvad en organisation er, og hvad en dialog er, b) hvad en organisation bør være, og hvordan dialoger bør være og c) en undersøgelse og diskussion af centrale antagelse og forudsætninger i organisations- og dialogteorien. For det andet har det til formål at give den studerende indsigt i og erfaring med, hvordan man gennem inddragelse af organisations- og dialogfilosofi kan undersøge, udfordre, udvikle og intervenere på såvel et strukturelt niveau i organisationer som i lokale organisatoriske og dialogiske praksisser.

Beskrivelse af modulets metodeblokke:

Indsamling

Her introduceres til, hvordan den studerende i videste forstand kan indsamle viden om sit felt på filosofisk relevant vis.

Analyse

Her introduceres til, hvordan den studerende i videste forstand kan analysere et givent felt på filosofisk relevant vis.

Forandring

Her introduceres til, hvordan den studerende i videste forstand kan være med til at fremme forandringer i et givent felt på filosofisk relevant vis.

Læringsmål

Viden

 • Centrale positioner, temaer og problemstillinger inden for et eller flere af den anvendte filosofis spor.
 • Filosofiske problemer og spørgsmål i relation til deres samfundsmæssige, menneskelige og naturlige kontekst
 • Forskellige opfattelser af og tilgange til at bedrive analyse
 • Forskellige opfattelser af og tilgange til at drive forandringer
 • Forskellige feedbackformer og deres effekter

Færdigheder

 • at kunne identificere en problemstilling filosofisk via inddragelse af relevant teori og metode inden for et givent praksisfelt
 • at kunne analysere og belyse en problemstilling filosofisk inden for et givent praksisfelt via inddragelse af relevant teori og metode
 • at designe en strategi for en filosofisk funderet intervention i en konkret praksis via inddragelse af relevant teori og metode
 • at kunne formidle viden om fagområdet til fagfæller og ikke-specialister
 • at kunne give relevant feedback til fagfæller

Kompetencer

 • at gøre brug af relevante erkendelsesteoretiske, metafysiske og etiske teorier i forbindelse med problemstillinger, der vedrører et konkret praksisfelt
 • selvstændigt og professionelt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring diskussion, analyse og løsning af problemstillinger, som involverer filosofisk relevante problemstillinger
 • at sætte en filosofisk problemstilling ind i en større organisatorisk og politisk kontekst
 • at foretage en vurdering af forskellige feedbackformers relevans afhængigt af kontekst og målgruppe

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpecialisering i Anvendt filosofi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten betragtes som den studerende/gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål, dvs. alle aspekter skal demonstreres udført/opfyldt på tilfredsstillende vis. Projektrapporten, herunder at den også er tilfredsstillende hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed, indgår med andre ord i det samlede bedømmelsesgrundlag, men der gives ikke en selvstændig karakter for den. Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af den/de studerendes udarbejdede projektrapport.

Den studerende/gruppen skal skrive en projektrapport (max. 6 studerende pr. gruppe), hvor der inddrages og arbejdes med relevant teori og metode, som bringes i spil i forhold til et filosofisk identificeret problem eller spørgsmål lokaliseret inden for et eller flere af modulets spor.

Sideantal: Mindst 15 og højst 20 sider pr. studerende. Dog max 75 sider. Af disse sider skal rapportens procesdel fylde 1-2 sider pr studerende og i særdeleshed tematisere processens feedback-del.

Prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper. En del af den samlede eksamenstid afsættes til projektrapportens procesdel.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Philosophy - Specialization
ModulkodeKAFIL20216
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet