Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kandidatspecialesemestret er koncentreret om udfærdigelse af et speciale om et emne, som den studerende frit vælger inden for uddannelsens faglige rammer. Specialets emne godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en synopsis, som indeholder en kort foreløbig problemformulering, en argumentation for emnets relevans og det teoretiske og metodiske udgangspunkt, en angivelse af specialets tænkte hovedstruktur og disponering og en foreløbig litteraturliste.

Læringsmål

Viden

 • specialets teorier og metoder, herunder viden, der på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning
 • specialets specifikke emne og problemstilling
 • forskningsetik og indsigt i implikationerne af forskningsarbejde i den aktuelle sammenhæng

Færdigheder

 • selvstændigt og på grundlag af videnskabelig teori og metode at kunne søge, analysere og diskutere viden og metoder inden for uddannelsens område med henblik på specialets særlige område og problemstilling
 • at kunne mestre og videreudvikle relevante teorier og videnskabelige metoder til at tilrettelægge undersøgelsesdesigns og analysemodeller i relation til specialets specifikke genstandsfelt
 • systematisk og selvstændigt at kunne designe og gennemføre udforskning af den valgte problemstilling
 • at kunne formidle og diskutere forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens område og inden for specialets specifikke område med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

 • at kunne begrunde faglige valg og prioriteringer nuanceret og præcist
 • selvstændigt at kunne styre og designe løsningsmodeller af videnskabelig karakter til undersøgelse af en kompleks og uforudsigelig problemstilling, som kræver en særlig tilgang
 • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre undersøgelse af specialets problemstilling
 • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve (maks. 3 studerende per gruppe). Med udgangspunkt i det skriftlige arbejde foregår den mundtlige prøve som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor/. Det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Der foretages en samlet bedømmelse af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation, men ved den mundtlige gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål, herunder at den også er tilfredsstillende hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed.

Sidetal: Kandidatspecialet skal være på mindst 50 og må højest være på 70 sider pr. studerende, højest 80 sider ved individuelt udarbejdede specialer. Endvidere udarbejdes der et resumé på engelsk på mindst 1 og højest 2 sider (indgår ikke i de for specialet fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resuméet indgår i helhedsvurderingen af specialet.

Prøvetid: For én studerende 45 minutter, for to studerende 75 minutter, for tre studerende 100 minutter. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKAFIL20209
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet