Politisk og økonomisk filosofi - teori og metode (valgfrit linjemodul)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Linjens hovedsigte er at give studerende et teoretisk og metodisk velfunderet kendskab til den politiske og økonomiske filosofis centrale positioner, debatter og skoler. Afsættet er felterne politisk teori og politisk økonomi med fokus på det moderne samfunds væsentligste problematikker omkring individuel frihed, social ulighed og retfærdighed, økonomisk-strukturel udbytning og eksistentiel fremmedgørelse – som disse viser sig i stat, marked og civilsamfund, både lokalt, nationalt og globalt.

På det organisatoriske niveau arbejder man på linjen med politisk styring og ledelse, demokratisk inklusion og legitimitet, herunder hvordan politisk og økonomisk filosofi kan anvendes i håndteringen af komplekse beslutningsprocesser i en organisations forhold til sin omverden – fx der hvor private virksomheders sfære politiseres, men også hvor statslige institutioner markedsliggøres.

På linjen undersøges også nye former for økonomi og kritik af økonomisk videnskab, samtidig med at der gives en introduktion til de mest indflydelsesrige økonomiske skoler og teorier fra klassisk liberalisme, over marxisme til det 20. århundres neo-klassiske teorier, herunder kritikken af dem. Ligeledes undersøges nyere begreber om politik, der kan udfordre etablerede sondringer mellem ideologiske positioner.

Man kan på linjen fx arbejde med emner som ’rational choice’, markedets muligheder og grænser, global retfærdighed, statsneutralitet, menneskerettigheder, ideologi, financialisering og krise, prækarisering af arbejdet, konkurrencestat, vækst, ’kreativ destruktion’, cirkulær økonomi, og idealer om anerkendelse og medborgerskab.

Undervisningen bygger på praktiske eksempler og cases for at udvikle studerendes færdigheder i at kunne anvende politisk og økonomisk filosofi i praksis.

Læringsmål

Viden

 • de centrale skoler inden for den politiske og økonomiske tænkning
 • ontologiske og epistemologiske begrundelser for social orden
 • videnskabsteoretiske opfattelser af økonomisk teori
 • den politisk filosofis ideer om stat, marked og civilsamfund
 • politisk filosofiske teorier om politisk styring
 • idealer for økonomisk videnskab og deres politiske konsekvens og betydning
 • hvordan politiske idealer kan omsættes til praksis, herunder forholdet mellem teori og praksis udtrykt i politisk og økonomisk filosofi.

Færdigheder

 • at kunne foretage analyser af politiske og økonomiske problemer i en organisatorisk kontekst
 • at kunne analysere beslutningsprocesser, hvor der hersker stor grad af politisk og økonomisk kompleksitet, herunder svære valgsituationer karakteriseret ved dilemmaer.
 • at kunne planlægge og gennemføre dialog med eksterne interessenter som led i arbejdet med en organisations offentlige legitimitet, fx i udviklingen af en virksomheds ’csr-politik’.

Kompetencer

 • at kunne formidle politisk-økonomisk filosofi i offentligheden og internt mellem forskellige faglige professioner i en organisation
 • at kunne iværksætte initiativer og fremsætte forslag i offentlige debatter og internt i organisationer med henblik på at udfordre etablerede holdninger i politik og økonomi.
 • at kunne indgå konstruktivt i tværfaglige samarbejder og være sig egne faglige kompetencer bevidst, herunder at kunne omsætte disse i praksis.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitisk og økonomisk filosofi - teori og metode
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten/ det skriftlige arbejde udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten/det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation; jf. eksamensbekendtgørelsen (bek. nr. 1518 af 16. december 2013 §4 stk.2) Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten/det skriftlige arbejde, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål, dvs. alle aspekter skal demonstreres udført/opfyldt på tilfredsstillende vis. Projektrapporten/det skriftlige arbejde, herunder at den også er tilfredsstillende hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed, indgår med andre ord i det samlede bedømmelses-grundlag, men der gives ikke en selvstændig karakter for den. Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af den/de studerendes udarbejdede projektrapport/det skriftlige arbejde.

Den studerende skal skrive en projektrapport (max. 3 studerende pr. gruppe), der tager afsæt i en aktuel, politisk og/eller økonomisk problemstilling. I projektet skal den studerende dels behandle sin case eller sit eksempel gennem relevant inddragelse af og brug af metode, dels demonstrere teoretisk overblik og forståelse.

Sideantal: Mindst 15 og højst 20 sider pr. studerende.
Eksamenstid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning. 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
Max. 75 min. i alt ved grupper.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPolitical and Economical Philosophy - Theory and Method
ModulkodeKAFIL20197
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet