Forandrings- og interaktionsfilosofi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at gøre den studerende klar til at virke som anvendt filosof, dvs. få ting til at ske i verden. For at gøre det, er modulet bygget op omkring det, modulet betegner som ’kontekst’ ’position’, ’intention’ og ’metode’.

’Kontekst’ handler om, at forskellige områder af det fællesmenneskelige felt fungerer efter forskellige logikker. Hver af disse kontekster udgør derfor et særegent virkefelt for den anvendte filosof. De kontekster, modulet vil fokusere på, er: 1) organisationer, 2) offentligheden og 3) sociale sammenhænge. ’Position’ handler om, hvilken relation den anvendte filosof har ift det felt, hvor filosoffen gerne vil have noget til at ske. Her opererer modulet med to positionsakser: 1) intern-ekstern, og 2) rekvireret-ikkerekvireret. ’Intention’ handler om, hvilket ærinde den anvendte filosof er ude i. Her adskiller modulet mellem følgende tre: 1) faciliterende, 2) undersøgende og 3) normativt-korrigerende. Endelige handler ’metode’ om, hvordan man som anvendt filosof, med afsæt i 1-3, griber den konkrete interaktion med feltet an. Modulet introducerer til en bred vifte af metodiske tilgange.

På den baggrund har modulet et dobbelt sigte: For det første at introducere den studerende til relevant teori om de forskellige konteksttyper samt teori om, hvordan man, afhængigt af position, intention og metode, understøtter forskellige typer forandringsprocesser. For det andet at forberede den studerende på selv at kunne planlægge og gennemføre en filosofisk fundereret forandringsproces inden for en organisatorisk, offentlig eller social sammenhæng.      

I forlængelse heraf skal de studerende i løbet af semesteret, i relation til en linje-relevant case, udarbejde og gerne afprøve et procesdesign, hvor de ift. casen identificerer et filosofisk relevant bevægelsesønske eller behov samt begrunder, hvordan de vil tilgå håndteringen af det, herunder forholde sig til egen position og intention.

Læringsmål

Viden

 • aktuelle teorier om organisation, offentlighed og socialitet
 • aktuelle teorier om forandringsprocesser
 • menneske-, samfunds- og verdenssyn i de nutidige forestillinger om forandringer
 • hvordan anvendt filosofi kan gøres til en interaktionel praksis
 • hvilke problemstillinger og udfordringer der gør sig gældende ift. at anvende filosofien som forandringsværktøj

Færdigheder

 • at sætte sig ind i og sammenligne nye teorier om forandring fra et filosofisk perspektiv
 • at analysere og kritisere forandringsteori filosofisk 
 • problemidentifikation og problemanalyse i relation til aktuelle organisatoriske, offentlige og sociale praksisser
 • at analysere egne betingelser og intentioner i en given forandringsproces filosofisk
 • at anvende filosofien til at skabe forandringer i organisationer og andre sociale sammenhænge

Kompetencer

 • at kunne forholde sig filosofisk og kritisk til nyere forandringsteori
 • at kunne indgå i samtaler om nye forandringsteorier og syn på forandring
 • at kunne forklare og formidle filosofiens tilgang til forandringer
 • at kunne skelne imellem filosofiske og andre videnskabelige fags tilgange til forandringer
 • at kunne identificere og analysere aktuelle bevægelsesønsker i organisatoriske, offentlige og sociale sammenhænge
 • at kunne forholde sig filosofisk til sin egen situation og egne motiver i en given forandringsproces
 • at kunne opstille et handlingsorienteret og filosofisk bud på, hvordan man med fordel vil kunne anvende filosofien til at ændre en praksis i en organisatorisk, offentlig eller social sammenhæng

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForandrings- og interaktionsfilosofi
Prøveform
Skriftlig
En skriftlig prøve. Hvor det skriftlige arbejde er lavet i samarbejde med andre, skal det angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af arbejdet. Der gives en karakter for den skriftlige præstation (den enkelte studerendes bidrag hertil).

I opgaven skal den studerende (max 3 studerende pr. gruppe) tage udgangspunkt i en case fra sin linje. Med afsæt i denne skal den studerende identificere et forandringsbehov i casen samt redegøre for et interaktionsdesign, der demonstrerer, hvordan man som anvendt filosof på den ene eller anden måde ville kunne hjælpe til en forandring i casen. Der lægges vægt på, at den studerende både i valget af analysestrategi og interaktionsdesign er i stand til at begrunde sine teoretiske og metodiske valg.


Sidetal: Mellem 5 og 7 sider.
Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver som bedømmes til ikke at være bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophy of Change and Interaction
ModulkodeKAFIL20196
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet