Læringsfilosofi i praksis (valgfrit linjemodul 20: Praksis)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul skal den studerende reflektere over og øve sig i at anvende læringsfilosofi i relation til en konkret praksis. Den studerende skal herunder omsætte den tilegnede teoretiske og metodiske læringsfilosofi fra linjens to foregående moduler til handling i den pågældende læringspraksis. Dette skal ske ved, at den studerende gennemfører et længerevarende projektorienteret forløb  i en læringspraksis. Det kan fx ske på en skole, i en virksomhed, i en offentlig forvaltning, i et politisk parti eller i en interesseorganisation, hvor læring spiller en væsentlig rolle. Dertil tilbydes undervisning i tre etaper: inden, under og efter praksisopholdet. Inden hjælpes den studerende med at etablere og udvikle en god, forberedt og problemorienteret kontakt med en praksis. Under gives feedback og feedforward til den studerende i forhold til sin rolle i organisationen/virksomheden. Efter gives den studerende mulighed for at fremlægge og få respons på sin bearbejdede viden fra organisationen/virksomheden. Det projektorienterede forløb kan have en karakter, hvor den studerende med sin læringsfilosofiske baggrund forsøger at hjælpe til med at forbedre den pågældende praksis. Men det kan også have en karakter, hvor den studerende laver en empirisk undersøgelse og analyse af praksis.   

Læringsmål

Viden

 • hvordan læringsfilosofi kan anvendes i en konkret praksis
 • hvordan man som filosof kan samarbejde med ikke-filosoffer
 • hvilke problemstillinger og udfordringer der gør sig gældende i en konkret læringspraksis
 • hvordan man kan bruge sin filosofiske ballast
 • samspillet mellem teoretisk viden og et praksisfelt
 • forskellige professionelle roller og faglige kompetencer
 • uddannelsens teoretiske indhold gennem brug heraf i en konkret, praktisk sammenhæng

Færdigheder

 • at anvende læringsfilosofi i praksis   
 • at samarbejde med aktører inden for læringsfeltet, herunder ikke-filosoffer
 • refleksion over egen og andres rolle i praksis
 • at vurdere og kvalificere anvendt filosofi gennem brugen heraf via det konkrete praksisfelt
 • at kunne opstille løsnings – og undersøgelsesmodeller på baggrund af relevante teorier  
 • at kunne analysere, formidle og diskutere tværfaglige problemstillinger af videnskabelig og
 • professionel art med fagfæller og ikke-specialister
 • at kunne drage nytte af filosofiske tilgange i mødet med konkrete praksissammenhænge

Kompetencer

 • at kunne tilføre filosofisk værdi til en virkelig læringspraksis  
 • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og
 • påtage sig professionelt ansvar
 • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for det læringsfilosofiske praksisfelt
 • at kunne vejlede og støtte tværfaglige udviklingsprojekter selvstændigt og professionelt
 • at kunne indgå aktivt, rationelt og produktivt i forskellige kontekster, miljøer og grupperinger
 • At bruge individuelle styrker og viden til at igangsætte og styre fagligt og tværfagligt samarbejde

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæringsfilosofi i praksis
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten/ det skriftlige arbejde udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten/det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation; jf. eksamensbekendtgørelsen (bek. nr. 1518 af 16. december 2013 §4 stk.2) Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten/det skriftlige arbejde, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål, dvs. alle aspekter skal demonstreres udført/opfyldt på tilfredsstillende vis. Projektrapporten/det skriftlige arbejde, herunder at den også er tilfredsstillende hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed, indgår med andre ord i det samlede bedømmelses-grundlag, men der gives ikke en selvstændig karakter for den. Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af den/de studerendes udarbejdede projektrapport/det skriftlige arbejde.

Den studerende (max 3 studerende pr. gruppe) skal skrive en rapport, hvor der, gennem inddragelse af relevant teori, redegøres for og reflekteres over ens rolle i den praksis, man har beskæftiget sig med, herunder analysere og diskutere, hvorvidt og hvordan man har evnet at tilføre filosofisk værdi til den pågældende praksis. Hvis man har gennemført et projektorienteret forløb, hvor man har indsamlet empiri, gennemføres en analyse af empirien og det diskuteres, hvorvidt man på baggrund af denne empiri vil kunne tilføre den pågældende organisation/virksomhed filosofisk værdi. Den skriftlige rapport forsvares ved mundtlig eksamen.

Sideantal: Mindst 10 og højst 15 sider pr. studerende.
Prøvetid: Prøvetiden er normeret til 45 minutter i alt ved individuelle prøver, herunder votering og tilbagemelding. Ved grupper max. 2 timer.
Prøvetiden er den samlede prøvetid for modulerne 20 og 21.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophy of Learning and Practice
ModulkodeKAFIL201920
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet