Læringsfilosofi - teori og metode (valgfrit linjemodule: Teori og metode)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har et dobbelt sigte: For det første har det til formål at give den studerende indsigt i aktuelle teorier og diskurser om læring og diskutere disse filosofisk og kritisk. Dette formål indfries gennem seminarer, hvor de studerende sammen med en underviser fremlægger, analyserer og diskuterer læringsteori og aktuelle syn på læring. For det andet har til det formål at give den studerende indsigt i, hvordan man kan anvende læringsfilosofi i forhold til praksis. Der arbejdes med, hvordan man filosofisk kan hjælpe, udfordre, intervenere i, samarbejde med og udforske en læringspraksis, fx en skole eller en anden læringsinstitution.

På baggrund heraf skal de studerende i løbet af semesteret udarbejde et projekt. Projektet skal tage afsæt i en virkelig praksis (fx en konkret skole), hvor der kan identificeres en læringsfilosofisk relevant og væsentlig problemstilling. I projektet skal de læringsteorier og syn på læring, som den valgte praksis bygger på – og som er betydningsfulde for problemstillingen – analyseres kritisk og filosofisk. I forlængelse heraf skal det diskuteres, hvordan man som filosof vil kunne samarbejde med og berige den praksis, som projektet omhandler.

Den studerende udarbejder en projektrapport, enten individuelt eller i en gruppe.

Læringsmål

Viden

 • aktuelle teorier om læring og syn på læring
 • filosofiske analyser af nye teorier om læring og aktuel læringspraksis  
 • menneske-, samfunds- og verdenssyn i de nutidige forestillinger om læring
 • hvordan læringsfilosofi kan anvendes i praksis
 • hvilke problemstillinger og udfordringer der gør sig gældende i aktuel læringspraksis

Færdigheder

 • at sætte sig ind i og sammenligne nye læringsteorier 
 • at analysere læringsteori og læringspraksis filosofisk og kritisk 
 • at formidle og diskutere læringsteori
 • at reflektere teoretisk informeret om undervisning og formidling
 • anvendelse af læringsfilosofi
 • problemidentifikation og problemanalyse i relation til aktuel læringspraksis

Kompetencer

 • at kunne forholde sig filosofisk og kritisk til nye læringsteorier
 • at kunne indgå i samtaler om nye læringsteorier og syn på læring
 • at kunne formidle refleksion om nye teorier om læring
 • at kunne skelne imellem filosofiske og andre videnskabelige fags tilgange til læring
 • at kunne undervise og formidle på baggrund af læringsteoretisk refleksion
 • at kunne identificere og analysere aktuelle læringsproblemer 
 • at kunne opstille et handlingsorienteret og filosofisk bud på, hvordan man med fordel vil kunne anvende læringsfilosofi til at forbedre en læringspraksis 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæringsfilosofi - teori og metode
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten/ det skriftlige arbejde udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten/det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation; jf. eksamensbekendtgørelsen (bek. nr. 1518 af 16. december 2013 §4 stk.2) Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten/det skriftlige arbejde, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål, dvs. alle aspekter skal demonstreres udført/opfyldt på tilfredsstillende vis. Projektrapporten/det skriftlige arbejde, herunder at den også er tilfredsstillende hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed, indgår med andre ord i det samlede bedømmelses-grundlag, men der gives ikke en selvstændig karakter for den. Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af den/de studerendes udarbejdede projektrapport/det skriftlige arbejde.

Den studerende skal skrive en projektrapport (max. 3 studerende pr. gruppe) , der tager afsæt i en virkelig praksis, hvor der kan identificeres en læringsfilosofisk problemstilling. I projektet skal de læringsteorier og syn på læring, som den valgte praksis bygger på analyseres kritisk og filosofisk. I forlængelse heraf skal det diskuteres, hvordan man som filosof vil kunne samarbejde med og berige den praksis, som projektet omhandler.

Sideantal: Mindst 15 og højst 20 sider pr. studerende.
Eksamenstid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning. 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
Max. 75 min. i alt ved grupper.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophy of Learning - Theoretical and Methodological
ModulkodeKAFIL201919
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet