Sundhed og sundhedsteknologier i filosofisk perspektiv - (valgfrit linjemodul 17: Praksis)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at gøre den studerende i stand til i en konkret organisation/virksomhed at anvende sundhedsfilosofi og sundhedsteknologier i filosofisk perspektiv. Dette gøres ved, at den studerende i dette modul skal omsætte den tilegnede teoretiske og metodiske filosofi om sundhed og sundhedsteknologier fra linjens foregående modul til konkret handlinger ifm. et relevant projektorienteret forløb. Det kan ske i regi af fx hospitaler, hjemmepleje, en afdeling for sundhed i en kommune etc., men også i fx virksomheder og organisationer, hvor sundhedsteknologier bliver udviklet. Dertil tilbydes undervisning i tre etaper: inden, under og efterdet projektorienterede forløb. Inden hjælpes den studerende med at etablere og udvikle en god, forberedt kontakt med en praksis. Under gives feedback og feedforward til den studerende i forhold til sin rolle i organisationen/virksomheden. Efter gives den studerende mulighed for at fremlægge og få respons på sin bearbejdede viden fra det projektorienterede forløb.

Læringsmål

Viden

 • Hvordan filosofiske teorier og forskellige metoder relateret til sundhedsvæsenet og sundhedsteknologier kan anvendes i praksis
 • Hvordan forskellige teorier og metoder påvirker og præger praksisser
 • Hvordan man som filosof kan samarbejde med aktørerne inden for sundhedsvæsnet
 • Forskelligheden af positioner blandt sundhedsvæsenets aktører og professioner, f.eks. læger, sygeplejersker, patienter, forsker
 • Anvendelse og påvirkninger af indsats af teknologier i sundhedsvæsenet

Færdigheder

 • At reflektere over egen og andres rolle i praksisfeltet
 • At samarbejde og gå i dialog med aktører i det sundhedsfaglige område
 • At kunne anvende sundhedsfilosofiske og teknologifilosofiske teorier og metoder i konkrete praksissammenhænge

Kompetencer

 • At kunne tilføje et filosofisk og relevant perspektiv til det sundhedsfaglige og sundhedsteknologiske praksisfelt
 • At kunne reflektere over teoriernes anvendelighed og duelighed i den konkrete praksis
 • At kunne indgå i en aktiv dialog og samarbejde inden for det sundhedsfaglige og sundhedsteknologiske praksisfelt
 • At kunne formidle de erfaringer og den viden, der er opnået inden for det konkrete praksisfelt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhed og sundhedsteknologier i filosofisk perspektiv - praksis
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten/ det skriftlige arbejde udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten/det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation; jf. eksamensbekendtgørelsen (bek. nr. 1518 af 16. december 2013 §4 stk.2) Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten/det skriftlige arbejde, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål, dvs. alle aspekter skal demonstreres udført/opfyldt på tilfredsstillende vis. Projektrapporten/det skriftlige arbejde, herunder at den også er tilfredsstillende hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed, indgår med andre ord i det samlede bedømmelses-grundlag, men der gives ikke en selvstændig karakter for den. Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af den/de studerendes udarbejdede projektrapport/det skriftlige arbejde.

Den studerende (max 3 studerende pr. gruppe) skal skrive en rapport, hvor der, gennem inddragelse af relevant teori, redegøres for og reflekteres over ens rolle i den organisation/virksomhed, man har været beskæftiget i, herunder analysere og diskutere, hvorvidt og hvordan man har evnet at tilføre filosofisk værdi til den pågældende organisation/virksomhed. Hvis man har gennemført et projektorienteret forløb, hvor man har indsamlet empiri, gennemføres en analyse af empirien og det diskuteres, hvorvidt man på baggrund af denne empiri vil kunne tilføre den pågældende organisation/virksomhed filosofisk værdi. Den skriftlige rapport forsvares ved mundtlig eksamen.

Sideantal: Mindst 10 og højst 15 sider pr. studerende.
Prøvetid: Prøvetiden er normeret til 45 minutter i alt ved individuelle prøver, herunder votering og tilbagemelding. Ved grupper max. 2 timer.
Prøvetiden er den samlede prøvetid for modulerne 17 og 18.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophy of Health and Theories of Health Technologies in Practice
ModulkodeKAFIL201917
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet