Sundhed og sundhedsteknologier i filosofisk perspektiv - teori og metode (valgfrit linjemodul: Teori og metode)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver filosofiske perspektiver, samt teoretisk og metodologisk indsigt i centrale temaer inden for sundhedsfilosofien og anvendelsen af sundhedsteknologier i sundhedsvæsenet. Der arbejdes fx med tematikker som: paradigmer i lægevidenskab, patient autonomi, patient–læge forholdet og dets forandringer, hvad sker der når sundhedsteknologier bliver anvendt (fx monitorering), kropsopfattelser og teknologiske udfordringer på baggrund af genteknologi og velfærdsteknologi. Den studerende præsenteres også for kvalitative og kvantitative metoder, der er relevante for den sundhedsfaglige profession, for sundhedsvidenskabelige forskning samt vurdering og implementering af sundhedsteknologier. Hensigten er at sætte de studerende i stand til at vurdere metoderne samt at reflektere over metodologiske begreber såsom bl.a. evidens, gyldighed, pålidelighed eller model i forhold til de sundhedsfaglige og det sundhedsteknologiske tematikker og områder.

Læringsmål

Viden

 • Sundhedsfilosofiske begreber, positioner og teorier
 • Teknologifilosofiske begreber og teorier, såfremt de er relevant for sundhedsteknologier
 • Etiske teorier i forhold til aktuelle problemstillinger i sundhedsvæsenet
 • Nyere teknologiske udviklinger i sundhedsvæsenet og deres udfordringer
 • Metodologiske forudsætninger for og begrundelser af de anvendte metoder i det sundhedsvidenskabelige og det sundhedsteknologiske forskningsområde

Færdigheder

 • At identificere og analysere relevante filosofiske problemstillinger inden for sundhedsvæsenet og sundhedsteknologier
 • At foretage etiske vurderinger af aktuelle problemer i sundhedsvæsenet
 • At reflektere over forskellige paradigmer og praksisser i sundhedsvæsenet
 • At analysere metodernes gyldighed og pålidelighed
 • At kunne diskutere studier inden for det sundhedsfaglige og sundhedsteknologiske område

Kompetencer

 • Tværfagligt samarbejde og dialog med praksisfeltets aktører
 • At kunne diskutere og afklare væsentlige etiske dilemmaer
 • At kunne forholde sig til sundhedsfilosofiske og teknologifilosofiske teoriers gyldighed og anvendelighed
 • At arbejde med implementering og evaluering af indsats af sundhedsteknologier
 • At reflektere over muligheder og begrænsninger i kvalitative, kvantitative og eksperimentelle metoder i det sundhedsfaglige og det sundhedsteknologiske område.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhed og sundhedsteknologier i filosofisk perspektiv - teori og metode
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten/ det skriftlige arbejde udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten/det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation; jf. eksamensbekendtgørelsen (bek. nr. 1518 af 16. december 2013 §4 stk.2) Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten/det skriftlige arbejde, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål, dvs. alle aspekter skal demonstreres udført/opfyldt på tilfredsstillende vis. Projektrapporten/det skriftlige arbejde, herunder at den også er tilfredsstillende hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed, indgår med andre ord i det samlede bedømmelses-grundlag, men der gives ikke en selvstændig karakter for den. Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af den/de studerendes udarbejdede projektrapport/det skriftlige arbejde.

Den studerende skal skrive en projektrapport (max. 3 studerende pr. gruppe), der tager afsæt i en sundhedsfilosofisk og/eller sundhedsteknologisk problemstilling med et filosofisk perspektiv.

Sideantal: Mindst 15 og højst 20 sider pr. studerende.
Eksamenstid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning. 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
Max. 75 min. i alt ved grupper.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophies of Health and Health Technologies - Theory and Method
ModulkodeKAFIL201916
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet