Kulturfilosofi i praksis (valgfrit linjemodul 14: Praksis)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at gøre den studerende i stand til at anvende kulturfilosofi i et projektorienteret forløb. Den studerende skal i dette modul omsætte den tilegnede teoretiske og metodiske kulturfilosofi fra linjens foregående modul til konkret handling i en aktuel sammenhæng. Den studerende skal som del af modulet gennemføre et projektorienteret forløb. Det kan ske i en kulturinstitution, som f.eks. en avis, et forlag, en tænketank, en offentlig myndighed, et museum, en organisation eller en virksomhed. Dertil tilbydes undervisning i tre etaper: inden, under og efter det projektorienterede forløb. Inden hjælpes den studerende med at etablere og udvikle en god, forberedt kontakt med en organisation/virksomhed. Under gives feedback og feedforward til den studerende i forhold til sin rolle i det projektorienterede forløb. Efter gives den studerende mulighed for at fremlægge og få respons på sin bearbejdede viden fra det projektorienterede forløb.  

Læringsmål

Viden

 • hvordan kulturfilosofi kan anvendes konkret
 • hvordan man som filosof kan samarbejde med ikke-filosoffer
 • udsigelsespositioner og effekter af kulturfilosofiske interventioner
 • uddannelsens teoretiske indhold gennem anvendelsen af den i konkrete analyser og samarbejder

Færdigheder

 • at samarbejde med kulturelle aktører, herunder ikke-filosoffer
 • at reflektere over egen og andres rolle i praksis
 • at kunne analysere, formidle og diskutere kulturfilosofiske problemstillinger
 • at kunne drage nytte af filosofiske tilgange i mødet med konkrete praksissammenhænge

Kompetencer

 • at kunne tilføre filosofisk værdi til organisationer/virksomheder, der gør brug af kulturbegreber og filosofisk betingede begreber
 • selvstændigt at kunne analysere kulturfilosofiske problemstillinger og fænomener
 • at påtage sig professionelt ansvar
 • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling
 • at kunne indgå aktivt, rationelt og produktivt i forskellige kontekster, miljøer og grupperinger

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturfilosofi i praksis
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten/ det skriftlige arbejde udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten/det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation; jf. eksamensbekendtgørelsen (bek. nr. 1518 af 16. december 2013 §4 stk.2) Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten/det skriftlige arbejde, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål, dvs. alle aspekter skal demonstreres udført/opfyldt på tilfredsstillende vis. Projektrapporten/det skriftlige arbejde, herunder at den også er tilfredsstillende hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed, indgår med andre ord i det samlede bedømmelses-grundlag, men der gives ikke en selvstændig karakter for den. Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af den/de studerendes udarbejdede projektrapport/det skriftlige arbejde.

Den studerende (max 3 studerende pr. gruppe) skal skrive en rapport, hvor der, gennem inddragelse af relevant teori, redegøres for og reflekteres over ens rolle i den organisation/virksomhed, man har beskæftiget sig med, herunder analysere og diskutere, hvorvidt og hvordan man har evnet at tilføre filosofisk værdi til den pågældende praksis, samt hvilke problemstillinger der knytter sig til filosoffens engagement og involvering i forskellige kulturfilosofiske sammenhænge. Hvis man har gennemført et projektorienteret forløb, hvor man har indsamlet empiri, gennemføres en analyse af empirien og det diskuteres, hvorvidt man på baggrund af denne empiri vil kunne tilføre den pågældende praksis filosofisk værdi. Den skriftlige rapport forsvares ved mundtlig eksamen.

Sideantal: Mindst 10 og højst 15 sider pr. studerende.
Prøvetid: Prøvetiden er normeret til 45 minutter i alt ved individuelle prøver, herunder votering og tilbagemelding. Ved grupper max. 2 timer.
Prøvetiden er den samlede prøvetid for modulerne 14 og 15.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophy of Culture in Practice
ModulkodeKAFIL201914
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet