Bæredygtighedsfilosofi i praksis (valgfrit linjemodul 11: Praksis)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er, at gøre den studerende i stand til at anvende bæredygtighedsfilosofi i praksis. Den studerende skal gennem et projektorienteret forløb omsætte bæredygtighedsteori og metode tilegnet i de foregående moduler inden for linjen i en konkret organisation/virksomhed, hvor bæredygtighed er central. Dette kan fx være i en bioteknologisk virksomhed, en miljøorganisation, en kommune eller en professionshøjskole. I det projektorienterede forløb kan man fx agere filosofisk sparringspartner, lave en bæredygtighedsstrategi for en organisation eller udvikle formidlingsmateriale om bæredygtighed. Dertil tilbydes undervisning i tre etaper: inden, under og efter det projektorienterede forløb. Inden hjælpes den studerende med at etablere eller udvikle en god, forberedt og problemorienteret kontakt med en organisation/virksomhed. Under gives feedback og feedforward til den studerende i forhold til sin rolle i organisationen/virksomheden. Efter gives den studerende mulighed for at fremlægge og få respons på sin bearbejdede viden fra det projektorienterede forløb.   

 

Læringsmål

Viden

  • konkrete samfundskontekster, hvori bæredygtighed adresseres
  • mulige filosofiske strategier for intervention i politiske og organisatoriske processer hvor bæredygtighed er central
  • sammenhænge mellem bæredygtighedsfilosofisk teori og metode i forhold til praksis

Færdigheder

  • at foretage velbegrundede analyser og vurderinger af filosofiske problemstillinger i forbindelse med praksisområdets tilgang til bæredygtighed
  • at kunne formidle viden om og analyser af fagområdet til fagfæller og til ikke-specialister

Kompetencer

  • at kunne danne sig et overblik over relevante fagområder uden for den centrale filosofiske faglighed
  • at kunne vejlede og støtte tværfaglige udviklingsprojekter selvstændigt og professionelt
  • at kunne indgå aktivt, rationelt og produktivt i forskellige kontekster, miljøer og grupperinger.
  • at bruge individuelle styrker og viden til at igangsætte og styre fagligt og tværfagligt samarbejde
  • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBæredygtighedsfilosofi i praksis
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten/ det skriftlige arbejde udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten/det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation; jf. eksamensbekendtgørelsen (bek. nr. 1518 af 16. december 2013 §4 stk.2) Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten/det skriftlige arbejde, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål, dvs. alle aspekter skal demonstreres udført/opfyldt på tilfredsstillende vis. Projektrapporten/det skriftlige arbejde, herunder at den også er tilfredsstillende hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed, indgår med andre ord i det samlede bedømmelses-grundlag, men der gives ikke en selvstændig karakter for den. Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af den/de studerendes udarbejdede projektrapport/det skriftlige arbejde.

Den studerende skal skrive en rapport, hvor der gennem inddragelse af relevant teori, redegøres for og reflekteres over ens rolle i den organisation/virksomhed, hvor man har været beskæftiget , herunder analysere og diskutere, hvorvidt og hvordan man har evnet at tilføre filosofisk værdi til den pågældende organisation/virksomhed. Hvis man har gennemført et projektorienteret forløb, hvor man har indsamlet empiri, gennemføres en analyse af empirien og det diskuteres, hvorvidt man på baggrund af denne empiri vil kunne tilføre den pågældende organisaton/virksomhed filosofisk værdi. Den skriftlige rapport forsvares ved mundtlig eksamen.

Sideantal: Mindst 10 og højst 15 sider pr. studerende.
Prøvetid: Prøvetiden er normeret til 45 minutter i alt ved individuelle prøver, herunder votering og tilbagemelding. Ved grupper max. 2 timer.
Prøvetiden er den samlede prøvetid for modulerne 11 og 12.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophy of Sustainability in Practice
ModulkodeKAFIL201911
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet