Bæredygtighedsfilosofi - teori og metode (valgfrit modul: teori og metode)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 

Formålet med modulet er, at den studerende får et indgående kendskab til bæredygtighedsfilosofi: 
 

 1. ved at undersøge om den dominerende tænkning og de dominerende levemåder historisk set har været bæredygtige, eller om de i et eller andet omfang udgør ophavet til den række problematikker af natur- og miljømæssig, eksistentiel, kulturel og politisk karakter, som globalt set er en trussel for naturen og fremtidige generationer. Centralt er her filosofiske samtidsdiagnoser og teorier om hvorfor og hvordan de nuværende samfund er ikke-bæredygtige.
 2. ved at undersøge bæredygtighedsfilosofi som løsningsforslag på bæredygtighedsproblematikken. Dette inkluderer at tilgå emner som f.eks. bæredygtig omstilling, livscyklusanalyse, dyrerettigheder og virksomheders ansvar for natur og miljø ud fra forskellige filosofiske perspektiver. Centralt er her analyse af centrale begreber som økologi, natur, klima, samfund og dyr, samt spørgsmål om reform overfor radikal omstilling.

Modulet tilrettelægges som et case-baseret forløb med fordybelse i udvalgte temaer, værker og forskningsartikler. Der arbejdes med at videreudvikle metodebevidsthed som filosofisk redskab med henblik på at kunne arbejde problemorienteret med bæredygtighed i praksis. Studerende forberedes til at indgå i tværfaglige samarbejder indenfor f.eks. miljøforvaltning og bæredygtighedsvurdering. På baggrund heraf skal de studerende i løbet af semesteret og gennem vejledning udarbejde projekter i relation til et aktuelt casestudie, de studerende selv konstruerer. Projektet skal rumme en bæredygtighedsfilosofisk relevant problemstilling og en tydelig bevidsthed om valg af metode.

Den studerende udarbejder en projektrapport, enten individuelt eller i en gruppe (max. 3 studerende pr. gruppe). Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling eller et praktisk spørgsmål, som bearbejdes med metodisk baggrund i én eller flere relevante teoretiske hovedretninger. 

Læringsmål

Viden

 • grundforestillinger inden for bæredygtighedsfilosofi omkring relationen menneske-natur, f.eks. antropocentrisme, biocentrisme og dybdeøkologi
 • bæredygtighedsbegrebets historie, herunder dets sociale, kulturelle og økologiske dimensioner
 • forskellige opfattelser af menneske, dyr og natur i historisk og kulturelt perspektiv
 • etiske og politisk filosofiske perspektiver på global fordeling af naturressourcer
 • metodiske spørgsmål i forskellige filosofiske tilgange til mennesker, dyr og den omgivende natur

Færdigheder

 • at kunne analysere og redegøre for divergerende opfattelser af bæredygtighed som begreb og praksis
 • at kunne formidle viden om og analyser af fagområdet til fagfæller og ikke-specialister
 • at forberede en strategi for en intervention i en praksis hvor bæredygtighed udgør en central problemstilling

Kompetencer

 • at gøre brug af relevante erkendelsesteoretiske, metafysiske og etiske teorier i forbindelse med problemstillinger, der vedrører bæredygtighed
 • selvstændigt og professionelt at indgå i tværfagligt samarbejde omkring diskussion, analyse og løsning af problemstillinger hvor bæredygtighed er en central del
 • at sætte bæredygtighed ind i en organisatorisk og politisk kontekst

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBæredygtighedsfilosofi - teori og metode
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten/ det skriftlige arbejde udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten/det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation; jf. eksamensbekendtgørelsen (bek. nr. 1518 af 16. december 2013 §4 stk.2) Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten/det skriftlige arbejde, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål, dvs. alle aspekter skal demonstreres udført/opfyldt på tilfredsstillende vis. Projektrapporten/det skriftlige arbejde, herunder at den også er tilfredsstillende hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed, indgår med andre ord i det samlede bedømmelses-grundlag, men der gives ikke en selvstændig karakter for den. Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af den/de studerendes udarbejdede projektrapport/det skriftlige arbejde.

Den studerende skal skrive en projektrapport, hvor der a) inddrages og arbejdes med relevant teori og b) bringes bæredygtighedsfilosofiske teorier og tilgange i anvendelse.

Man kan skrive max 3 studerende sammen.

Sideantal: Mindst 15 og højst 20 sider pr. studerende.
Eksamenstid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning. 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
Max. 75 min. i alt ved grupper.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophy of Sustainability - Theory and Method
ModulkodeKAFIL201910
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet