Kandidatafhandling

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Den studerende skal have bestået alle moduler på de tidligere semestre med mindst 02.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kandidatafhandlingen skal dokumentere kompetence til at arbejde med videnskabelige teorier og metoder inden for et afgrænset emne byggende på centrale områder inden for international marketing. Afhandlingen kan behandle teoretisk-praktiske problemstillinger, f.eks. i samarbejde med en virksomhed eller organisation, eller rene teoretiskmetodiske problemstillinger. Emnet, der godkendes af Studienævnet for Erhvervsøkonomi, skal have en kompleksitet og et omfang, der gør det muligt at gennemføre på et semester. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre:

 • Afhandlingen er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende.
 • Besvarelsen er afgrænset, således at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen.
 • Der er konsistens mellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion, således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.
 • Der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri (hvis empiri indgår).
 • Afhandlingen reflekterer kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri (hvis empiri indgår) samt vurderer deres anvendelighed for besvarelsen af problemformuleringen.
 • Der er konsistens, således at valg og anvendelse af teori og empiri indgår i samspil med hinanden og kompletterer vidensproduktionen. (Gælder empiriske afhandlinger).
 • Der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion.
 • I analysen indgår overvejelser om, hvordan afhandlingens egne resultater ligner og/eller adskiller sig fra andre lignende undersøgelser på området.
 • Analysen fokuserer på et velafgrænset problem, dvs. går i dybden og skaber syntese på baggrund af teorier og evt. empiri.
 • Afhandlingen viser forståelse af sammenhænge inden for emnets kontekst samt perspektiverer og generaliserer egne resultater til andre lignende situationer uden for den aktuelle kontekst.

Kandidatafhandlingen skal dokumentere viden, færdigheder og kompetencer til at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne. 

Læringsmål

Viden

 • Identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet.
 • Reflektere over problemstillinger relateret til international marketing på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

 • Anvende teorier om international marketing på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.
 • Udvælge relevant teori, metode og redskaber og på et videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.
 • Analysere problemstillinger relevante for medarbejdere og ledelse.
 • Formidle forskningsbaseret viden.
 • Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikkespecialister.

Kompetencer

 • Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • Planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for international marketing.
 • Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.
 • Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • Argumentere på et videnskabeligt grundlag.
 • Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Arbejdet med kandidatafhandlingen, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning, foretages selvstændigt af den studerende. Problemformuleringen bør dog godkendes af vejleder. Arbejdet kan foregå individuelt eller i grupper.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatafhandling
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKAEIM20168
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet