Kandidatspeciale

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en forudsætning for deltagelse i modulet, at alle tidligere moduler på uddannelsen er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kandidatspecialet skal dokumentere viden, færdigheder og kompetence til at arbejde med videnskabelige teorier og metoder inden for et afgrænset emne byggende på centrale områder indenfor innovation og entrepreneurship. Specialet kan behandle teoretisk-praktiske problemstillinger, f.eks. i et samarbejde med en virksomhed eller organisation, eller rene teoretisk-metodiske problemstillinger. Emnet, der godkendes af Studienævnet for Erhvervsøkonomi, skal have en kompleksitet og et omfang, så det kan gennemføres i løbet af et semester

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre:

 • Specialet er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende
 • Besvarelsen er afgrænset således, at specialets analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen
 • Der er konsistens mellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion, således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.
 • Der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri (hvis empiri indgår).
 • Specialet reflekterer kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri (hvis empiri indgår) samt vurderer deres anvendelighed for besvarelsen af problemformuleringen.
 • Der er konsistens, således at valg og anvendelse af teori og empiri indgår i et samspil med hinanden og kompletterer vidensproduktionen (gælder empiriske afhandlinger).
 • Der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion.
 • I analysen indgår overvejelser om, hvordan specialets egne resultater ligner og/eller adskiller sig fra andre lignende undersøgelser på området.
 • Analysen fokuserer på et velafgrænset problem, dvs. går i dybden og skaber syntese på baggrund af teorier og evt. empiri.
 •  Specialet demonstrerer forståelse af sammenhænge inden for emnets kontekst samt perspektiverer og generaliserer egne resultater til andre lignende situationer uden for den aktuelle kontekst.

Læringsmål

Viden

 • om relevante empiriske og/eller teoretiske problemstillinger indenfor studiets kerneområder innovation og entrepreneurship.
 • om metoder og teorier til at analysere problemstillinger indenfor studiets kerneområder innovation og entrepreneurship.

Færdigheder

 • til at identificere videnskabelige problemstillinger inden for innovation og entrepreneurship.
 • til at reflektere over innovation og entrepreneurship på et videnskabeligt grundlag.
 • til at anvende teorier om innovation og entrepreneurship på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.
 • til at udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.
 • til at analysere problemstillinger inden for innovation og entrepreneurship, der vedrører virksomhedens medarbejdere og ledelse.
 • til at formidle forskningsbaseret viden.
 • til at diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

 • til at styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • til at planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for innovation og entrepreneurship.
 • til at foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.
 • til selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • til at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper af en eller flere studerende. De(n) studerende får tilknyttet en vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMaster thesis
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster thesis
ModulkodeKAEØK201720
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet