Praksistonet projekt i litteratur, sprog eller medier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Praksistonet projekt i litteratur, sprog eller medier omfatter et projektbaseret studie i et selvvalgt emne inden for danskuddannelsens tre fagområder, litteratur, sprog og medier, som relateres til danskfaglige praksissammenhænge.
Der kan i dette modul trækkes på alle foregående moduler efter behov, ligesom relevant erfaring og viden fra Praksismodulet kan inddrages i studiet.

Læringsmål

Viden

 • om den teoretiske og empiriske baggrund for den valgte problemstilling
 • detaljeret viden om det i projektet behandlede fagområde og viden om relevant tidligere forskning på området
 • om den i projektet behandlede teori og de i projektet valgte metoder
 • om danskfaglige teorier om formidling i en relevant praksisorienteret kontekstktet behandlede teori og de i projektet valgte metoder.

Færdigheder

 • i selvstændigt at formulere, analysere og belyse et teoretisk og empirisk relevant problem
 • i at tilrettelægge og på eksemplarisk vis gennemføre projektarbejdets vidensproduktion med udgangspunkt i den valgte problemstilling
 • i at relatere projektarbejdets vidensproduktion til et gennemført eller forestillet formidlingsforløb i praksis under hensyntagen til formidlingens kontekst samt målgruppens receptionsforudsætninger.

Kompetencer

 • til at anvende de i projektet valgte metoder på en bevidst, kritisk og reflekteret måde
 • til at formidle projektarbejdets resultater systematisk og overskueligt, såvel skriftligt som mundtligt
 • til at reflektere over effekten af det gennemførte eller forestillede formidlingsforløb og dets relation til projektarbejdets vidensproduktion
 • til selvstændigt at fortsætte egen faglige udvikling inden for danskfagets hovedområder litteratur, sprog og medier.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPraksistonet projekt i litteratur, sprog eller medier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve.
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et af den eller de studerende udarbejdet projekt.
Projektet skal være på mindst 15 sider og højst være på 20 sider pr. studerende. Heraf skal mindst ⅓ af projektets omfang omhandle det valgte emnes relation til praksissammenhænge.

Normeret prøvetid: 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt 1½ time. 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPractice oriented project in Literature, Language or Media
ModulkodeKADANSK2402
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Forår for centralfagsstuderende med studietidsforlængelse.
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i dansk og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet