Projekt i kulturarvsformidling

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at den studerende har bestået modulet "Forprojekt i kulturarvsformidling".

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan realisere et praktisk projekt i kulturarvsformidling.

Indhold
I dette semester realiseres projektet i kulturarvsformidling, skitseret i modulet Forprojekt i kulturarvsformidling. Fokus er på, hvordan projektet konkret skal udformes med baggrund i de foregående modulers teoretiske og metodiske overvejelser. Projektet kan have form af en udstilling, en foredragsrække, digital formidling, en film, én eller flere kronikker el.lign.

 

Læringsmål

Viden

Viden

  • demonstrere viden om kulturarvsformidling,

Færdigheder

Færdigheder

  • igangsætte og realisere et projekt i kulturarvsformidling inden for en given tidsramme,
  • diskutere, argumentere for og evaluere projektets valg af kommunikationsstrategi,
  • diskutere og argumentere for projektets betydning i forhold til sociale, økonomiske, politiske og kulturelle forhold i nutiden

Kompetencer

Kompetencer

 

  • formidle til personer, der ikke selv arbejder dagligt med historiefaget.
  • reflektere over gruppeprocessens betydning for den valgte problemstilling.

Undervisningsform

Projektskrivning under vejledning. Arbejdet med projektet præsenteres og diskuteres på workshops/statusseminarer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt i kulturarvsformidling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig fremlæggelse af kulturarvsformidlingsprojektet. Evalueringen tager udgangspunkt i en dokumentation af projektet og en skriftlig rapport, som blandt andet skal indeholde en redegørelse for de teoretiske og metodiske overvejelser, der ligger bag kulturarvsformidlingsprojektet, herunder den valgte kommunikationsstrategi. Rapporten
skal endvidere indeholde en kort sammenfatning af den historisk-faglige baggrund i projektet (som er blevet udfoldet i modulet Projekt i kulturarvsformidling I i det foregående semester). Hvis projektet er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Projekt kan også udarbejdes individuelt med individuel eksamination.

Omfang af den skriftlige rapport: Max. 20 normalsider for 1 studerende. Hvis projektrapporten skrives som gruppeprojekt er maximum på 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 studerende og 50 sider for 4 eller 5 studerende. Projektrapporter fra modul F0 vedlægges som bilag.

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende. Ved projektrapporter udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres der i max. 30 minutter + 10 minutter for hver studerende mere end en.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i kulturarvsformidlingsprojektet og 2) en eksamination. I den mundtlige præsentation lægges vægt på evne til formidling til én eller flere brugergrupper.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject in Cultural Heritage
ModulkodeKAAHL20209
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum udgøres af relevant kommunikationsteoretisk og museologisk litteratur samt litteratur om tidligere formidlinger af dette eller lignende historiske genstandsfelter (ca. 1.000 sider).