Museal praksis: Strategier og praksis for registrering, indsamling og forskning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan demonstrere indsigt i forskellige former for håndtering af museale hovedopgaver samt anvende gængse værktøjer til musealt indsamlings- og registreringsarbejde.

Indhold
Kurset introducerer museernes lovfæstede forpligtelser til at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle og diskuterer den historiske udvikling i museumsloven ud fra relevante udviklinger i museologisk teori og kulturpolitik.

Kurset gennemgår museernes lovfæstede forpligtelser med særligt fokus på forpligtelserne til at indsamle, registrere, bevare og forske. På kurset præsenteres og diskuteres museale genstandsforståelser, klassifikationssystemer og – principper, ligesom museernes og deres samlingers funktioner analyseres i et historisk og sociologisk perspektiv.

Kurset diskuterer desuden museal informationsindsamling, museale registreringsværktøjer og databaser, samt indsamlings- og registreringsstrategier. Herudover fokuserer undervisningen på, hvordan forskellige forståelser af indsamling og bevaring har været medbestemmende for udvikling af internationale, statslige, regionale og kommunale forvaltningsmæssige lovgivninger og praksisser. Modulet kan afvikles i samarbejde med en eller flere udvalgte kulturarvsinstitutioner.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere indsigt i og reflektere over principper og historie bag centrale museale opgaver og diskutere dem i forhold til den samfundsmæssige kontekst,

Færdigheder

  • diskuterer principper bag centrale museale opgaver ud fra museologiske teorier,
  • kritisk vurdere og anvende gængse registrerings- og informationssøgningsværktøjer i forbindelse med museale hovedopgaver

Kompetencer

  • igangsætte og gennemføre et projekt inden for en given tidsramme.
  • reflektere over gruppeprocessens betydning for den endelige rapport.

Undervisningsform

Seminarer med oplæg fra underviser(e) og studerende, museumsbesøg og praktiske øvelser, efterfulgt af problemorienteret projektarbejde under vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMuseal praksis: Strategier og praksis for registrering, indsamling og forskning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præsentation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.
Projektrapportens omfang: Max. 15 normalsider for 1 studerende. Hvis projektrapporten skrives som gruppeprojekt er maximum på 20 sider for 2 studerende, 25 sider for 3 studerende og 30 sider for 4 eller 5 studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang:
Max. 30 minutter for 1 studerende. Ved projektrapporter udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres der i max.
30 minutter + 10 minutter per studerende nr. 2-5.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination. Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i et oplæg fra de(n) studerende. Den efterfølgende eksamination tager udgangspunkt i pensum og projektrapporten.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMuseum Practice: Strategies and Practices for Registration, Collection and Research
ModulkodeKAAHL20203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på ca. 1.000 sider.