Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan tilrettelægge og gennemføre et selvstændigt videnskabeligt arbejde under anvendelse af relevante teoridannelser og metoder.

Indhold
Kandidatspecialets emne skal ligge i forlængelse af den studerendes kandidatspecialisering. Specialstudiet munder ud i en specialeafhandling, der er et selvstændigt, afrundet arbejde med udgangspunkt i en afgrænset faglig problemstilling. Specialeafhandlingen kan have karakter af selvstændig grundforskning, eller den kan have tyngdepunkt i en selvstændig kritisk behandling af forskningslitteraturen.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om specialets emne, baseret på forskning på højeste internationale niveau, 

Færdigheder

  • forstå og forholde sig kritisk til denne viden og identificere nye videnskabelige problemstillinger,
  • vurdere og vælge blandt den pågældende specialiserings videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder, samt opstille nye analysemodeller,
  • diskutere egne konklusioners pålidelighed og udsagnskraft, og forholde sig til andres forskningsresultater inden for emnet/problemstillingen,

Kompetencer

  • formidle den tilegnede viden på en velstruktureret måde og i et klart og præcist sprog,
  • demonstrere kompetence til at arbejde problemorienteret, til selvstændigt at tilrettelægge og færdiggøre et projekt inden for en given tidsramme, - selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Specialeafhandlingen skrives under vejledning, men den studerende skal selv tilrettelægge og gennemføre specialestudiet, dvs. selvstændigt vælge emne, problemstilling, analysemodel, kildemateriale mv. og gennemføre analysen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig evaluering med udgangspunkt i den skriftlige afhandling. Hvis afhandlingen er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Afhandlingen kan også skrives individuelt med individuel eksamination.

Specialeafhandlingens omfang: Max. 80 og min. 50 normalsider for en individuel studerende. En afhandling udarbejdet af to eller flere studerende må fylde max. 50 normalsider pr. studerende og skal være på min. 40 normalsider pr. studerende. Et speciale kan dog ikke overskrive en længde på 200 normalsider.

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 45 minutter ved specialeafhandlinger udarbejdet af 1 studerende. Ved specialeafhandlinger udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres der i max. 45 minutter + 15 minutter for hver yderligere studerende.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i afhandlingen og 2) en eksamination.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKAAHL202017
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet