Projektorienteret forløb

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det er anbefalet, at studerende, der påbegynder modulet, har bestået eksamener på kandidatuddannelsen svarende til minimum 20 ECTS.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål

Den studerende kan demonstrere kompetence til at indgå i faglige, tværfaglige og/eller professionelle sammenhænge uden for historiestudiet på Aalborg Universitet samt demonstrere evne til selvstændigt at udforme en akademisk projektrapport med relevans for praktikopholdet.

 

Læringsmål

Viden

  • Viden om relevante faglige, tværfaglige og/eller professionelle sammenhænge i tilknytning til den valgte kandidatspecialisering.

Færdigheder

  • mestre kandidatspecialiseringens videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet,
  • vurdere og vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder, samt opstille nye løsningsmodeller,

Kompetencer

  • formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister,
  • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar,
  • selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Den studerende skal opholde sig mindst tre måneder ved en dansk eller udenlandsk institution eller organisation. Opholdet skal forhåndsgodkendes af Studienævn for Historie.

  • På kandidatspecialiseringen i Anvendt Historie med toning i Kulturarvsformidling tilrettelægges det projektorienterede forløb i samarbejde med et museum eller en anden offentlig eller privat kulturformidlingsvirksomhed.
  • På kandidatspecialiseringen i Anvendt Historie med toning i Informationsforvaltning tilrettelægges det projektorienterede forløb i samarbejde med et arkiv eller en anden offentlig eller privat virksomhed med arkivfunktion.
  • På selvvalgt specialisering skal projektmodulet godkendes af Studienævn for Historie efter nærmere aftale.

Den studerende arbejder med den relevante kandidatspecialiserings teorier og metoder i praksis. Det nærmere indhold i forløbet/opholdet aftales mellem værtsorganisationen og Studienævnet for Historie. Aftalen i form af en kontrakt underskrives af en repræsentant for værtsorganisationen/vejlederen og en af studienævnet udpeget projektkoordinator.

2. del af modulet har form af vejledning af det endelige projekt.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Forudsætningen for indstilling til Eksamination 2 (Projektrapporten) er, at Eksamination 1 (Erfaringsrapport) er bestået.

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb (Erfaringsrapport)
Prøveform
Skriftlig
Eksamination 1 – Erfaringsrapport
Den studerende skal ved afslutningen af det projektorienterede forløb aflevere en rapport om erhvervede erfaringer og kompetencer under forløbet på max 5 normalsider.
Erfaringsrapporten forudsætter færdiggørelsen af et projektorienteret forløb, af en varighed på mindst 3 måneder, hos en, for specialiseringen faglig relevant institution eller organisation i Danmark eller udlandet, hvor den studerende har arbejdet med opgaver, der er relevante for den studerendes specialisering på kandidatuddannelsen.

Fuldførelsen af forløbet skal dokumenteres via en skriftlig udtalelse fra værtsorganisationen. Den studerende skal ved afslutningen af praktikopholdet aflevere en ikke-akademisk rapport om erhvervede erfaringer og kompetencer under forløbet. I denne rapport skal den studerende reflektere over og forklare praktiske, sociale samt andre relevante erfaringer og kompetencer som denne har erhvervet under forløbet.

Bedømmelse: bestået/ikke bestået.
Omfang max 5 normalsider.
Vægt: 5 ECTS.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Prøvens navnProjektorienteret forløb (Projektrapport)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamination 2 - Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en skriftlig projektrapport

Projektrapporten baseres på en selvstændigt udformet problemstilling, der er relevant ift. værtsorganisationen for den studerendes praktikophold. Projektrapporten skal skrives inden for den specialisering på kandidatuddannelsen som den studerende har valgt.

Projektrapportens omfang: max 25 normalsider.

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 40 minutter. Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i opgaven og 2) en eksamination.

Bedømmelse: Intern censur
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen
Vægt: 20 ECTS
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-oriented Course
ModulkodeKAAHL202015
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS25
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet