Barnet i familieretten

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

At modulet "Familieret og arveret" er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Undervisningsforløbet sigter mod at give den studerende en både akademisk og praktisk tilgangsvinkel samt dybdegående indsigt i en række børneretlige spørgsmål.
 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt. uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil.
 • At give den studerende det metodiske og/eller emnemæssige grundlag for at kunne skrive sit kandidatspeciale.
 • De studerende skal deltage i udarbejdelse af besvarelse af alle cases relevant for undervisningen og eksamen.

Læringsmål

Viden

 • Der opnås viden om aktuelle retlige problematikker af vigtig betydning  for børn i de i praksis foreliggende forskellige familieformer, hvor ofte flere lovgivningsområder må anvendes. Afsættet for undervisningen er særlige retlige udfordringer for børnene i nye familieformer som skaber udfordringer deres betydning i familieretten, arveretten og børneretten.
 • Cases vil navnlig være relateret til:
  • Forældremyndighed, bopæl for barnet og retten til samvær, herunder ophævelse af forældremyndighed, høring af børn og sagsbehandlingen mv.
  • Det familieretlige system, herunder sagsbehandlingsregler ved tvister om forældremyndighed, bopæl og samvær
  • Arveretten herunder ægtefællers muligheder for at mindske barnets arv ved ægtepagt og testamenter og manglende hensyntagen til barnet interesser og handlingsmuligheder i forskellige retlige tiltag
  • Pensions- og forsikringsret herunder begunstigelse af andre end barnet
  • Børneretten berunder situationer hvor barnets forældre ikke nødvendigvis er de biologiske forældre herunder regnbuefamilier, brugen af surrogatmødre og adoption mv.
  • Anvendelsen af menneskeretlige regler i dansk familieret navnlig den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Børnekonventionen og disses retskildemæssige værdi indgår i alle relevante sager.

Færdigheder

 • Identificere, vurdere og formidle de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til udvalgte familie- og børneretlige emner
 • Analysere og redegøre for de anvendte retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis på disse områder
 • Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger og cases
 • Analysere og redegøre for gældende ret på udvalgte områder med fokus på retskildeanvendelse i den juridiske argumentation og metode

Kompetencer

 • Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af den korrekte terminologi inden for familie- og børneretten
 • Identificere, redegøre og analysere relevant fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger dette fakta giver anledning til inden for familie- og børneretten
 • Kunne redegøre for og diskutere reglernes indhold, retspraksis, gældende teori og gældende ret i relation til konkret cases
 • Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål som teoretiske og praktiske problemstillinger inden for familie- og børneretten, og fremkomme med begrundede forslag til løsninger

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBarnet i familieretten
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutter pr. studerende x antal i gruppen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Selve projektet
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Vi går i undervisningen i dybden med udvalgte konkrete, aktuelle familieretlige emner af særlig relevans for at udbygge din kunnen og viden om familieretten i bred forstand – med barnet som omdrejningspunkt. Alle skal i forbindelse med undervisningen løbende deltage i udarbejdelse af egne og fælles dokumenter omkring løsningen af konkrete cases, der danner grundlag for eksamen. Med afsæt heri udarbejdes der parvis eller i grupper en synopsis til brug for eksamen. Hensigten er ikke kun er at lære de konkrete, spændende emner, men også at du på et højt niveau formår at tilegne dig den praktiske og retlige fremgangsmåde til at vurdere og løse komplekse sager af familieretlig karakter, der ofte involverer flere forskellige retsomåder og international ret samtidig.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Child in Family Law
ModulkodeKA-JU-20-S8
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Pensum i faget fastlægges senere. Materialet vil givetvis bestå af udvalgte dele af bøger, artikler og retspraksis – men også konkrete cases.