Kandidatspeciale

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Specialet skal være den afsluttende eksamen på studiet. Den studerende må ikke mangle at bestå andre eksamener

Der kan dispenseres fra dette.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Kandidatspecialet må udarbejdes som et økonomisk eller juridisk speciale
 • Den studerende skal i et skriftligt kandidatspeciale og en mundtlig projekteksamen demonstrere kendskab til og evne til selvstændigt at bruge fagets metoder, samt viden og kompetencer inden for det felt, den studerende vælger at undersøge
 • Et juridisk kandidatspeciale er ikke et fag, og en række faglige krav til speciale følger af det valgte områdes fag

Læringsmål

Viden

 • Den studerende skal opnå viden om et udvalgt erhvervsøkonomisk eller juridisk fagområde. Metodevalget følger af formålet. En beskrivelse af kravene til specialet angår derfor navnligt form og formelle krav

Færdigheder

 • Selvstændigt at afgrænse, beskrive og analysere et erhvervsøkonomisk eller juridisk emne
 • Selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt (og eventuelt tværfagligt) samarbejde og påtage sig ansvar herfor
 • Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og uforudsigelige og at kunne finde løsningsmodeller
 • Selvstændigt at kunne finde, anvende og prioritere kildemateriale under hensyn til det valgte erhvervsøkonomisk eller juridiske stofområdes karakter
 • Selvstændigt at kunne udarbejde en videnskabeligt funderet præsentation af erhvervsøkonomisk eller juridisk stof

Kompetencer

 • Afgrænse, strukturere og videnskabeligt begrundet at præsentere et fagområde i et præcist sprog med korrekt anvendelse af fagdisciplinens terminologi
 • Præsentere alt relevant kildemateriale i en logisk struktureret form og analysere og kritisk videnskabeligt vurdere værdien af de enkelte kilder samt grundlaget for at drage konklusioner
 • Reflektere over udenlandsk eller international betydning for området
 • Reflektere over det videnskabelige grundlag for løsninger eller nye løsninger på vidensområdets problemstillinger
 • Formidle forskningsbaseret viden, herunder vise kompetence til faglig dialog med såvel videnskabeligt kyndige, praktisk-fagligt udøvende og ikke-fagligt kyndige
 • Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

 • Vejledning
 • Gruppearbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 810 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Specialet afleveres rettidig

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
30 minutters eksamen x antal i gruppen
ECTS30
Tilladte hjælpemidlerSpecialet må medbringes til eksamen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • På 4. semester (10. semester) udarbejder den studerende et kandidatspeciale svarende til 30 ECTS. Kandidatspecialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne inden for det faglige indhold i den samlede uddannelse
 • Specialet skal påbegyndes og afleveres inden for en periode svarende til et semester på 30 ECTS. Specialet afslutter uddannelsen
 • Den studerendes specialeemne og opgaveformulering skal godkendes af studielederen, der samtidig fastsætter den endelige afleveringsfrist for specialet og en plan for specialevejledningen, herunder udpegning af specialevejleder
 • Kandidatspecialet kan udarbejdes såvel individuelt som af en gruppe med indtil 3 deltagere
 • Den studerende bliver ved godkendelse af opgaveformulering automatisk tilmeldt eksamen, hvilket medfører, at der anvendes eksamensforsøg, såfremt den studerende ikke afleverer kandidatspecialet inden for den fastsatte tidsramme
 • Den tildelte vejleder kan efter den studerendes ønske godkende, at kandidatspecialet udarbejdes på engelsk
 • Kandidatspecialet skal indeholde et resumé på engelsk (dog på dansk, hvis kandidatspecialet er udarbejdet på engelsk, jf. stk. 7). Resuméet skal være på mindst 1 og på højst 2 sider
 • Eksamenssproget er dansk, men for kandidatspecialer, der er udarbejdet på engelsk, er eksamenssproget engelsk
 • Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den fastsatte frist, godkender vejleder og studieleder en ændret opgaveformulering, der skal ligge inden for samme emneområde, og fastsætter samtidig hermed en ny afleveringsfrist på tre måneder
 • Hvis den studerene ikke afleverer specialet inden for den nye frist, kan den studerende få et tredje eksamensforsøg efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster Thesis
ModulkodeKA-EJ-13-4
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet