Eksperimentel fysiologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Eksperimentel biologi 2 samt Mikrobiel økologi eller tilsvarende sikkerhedskursus.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende viden om udvalgte organismers anatomiske, morfologiske, fænologiske, adfærdsmæssige, fysiologiske og/eller biokemiske tilpasninger til det omgivende miljø. Herunder tilpasninger der er bestemmende for organismens udbredelse og/eller kapacitet til at tolerere stress.

Projektet skal endvidere gøre den studerende fortrolig med relevante kvalitative og kvantitative metoder og/eller adfærdsobservationer, inklusiv forsøgsplanlægning, databehandling og afrapportering af eksperimenter og observationer.

Projektet vil tage udgangspunkt i en problemstilling knyttet til en konkret organisme eller stressfaktor. Projektet indeholder en eksperimentel del, hvor der anvendes relevante analyseteknikker til bestemmelse af organismens responser på og tilpasninger til det omgivende miljø.

Den eksperimentelle del finder sted i felten og/eller i laboratoriet og suppleres med et litteraturstudie, afrapportering af data og en sammenlignende diskussion af eksperimentelle data og viden kendt fra litteraturen.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • redegøre for den valgte organismes grundlæggende fysiolog
  • redegøre for sammenhænge mellem den valgte organismes stresstolerance og/eller udbredelse i specifikke miljøer og fysiologiske, anatomiske, morfologiske, adfærdsmæssige, fænologiske og/eller biokemiske tilpasninger
  • redegøre for de overordnede principper i udvalgte eksperimentelle teknikker og analysemetoder

Færdigheder

  • formulere relevante problemer, som kan danne grundlag for den problembaserede tilgang til projektet
  • opbygge og udarbejde en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog samt formulere og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en fagligt begrundet og sammenhængende måde
  • begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet samt vurdere projektets problemstilling og resultater i relevant faglig, samfundsmæssig, økonomisk og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen

Kompetencer

  • varetage planlægning, gennemførelse og styring af et problemorienteret projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet og selvstændigt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater
  • identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse indenfor fagområdet

Undervisningsform

  • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEksperimentel fysiologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Physiology
ModulkodeK-BIO-B5-42A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i biologi
StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet