Eksperimentel fysiologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Feltbiologi 2 samt Mikrobiel økologi eller tilsvarende sikkerhedskursus.
Modulet bygger videre på viden opnået i Almen biologi, Dyrefysiologi og humanfysiologi (sideløbende), Botanik og plantefysiologi (sideløbende).

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende viden om udvalgte organismers anatomiske, morfologiske, fænologiske, adfærdsmæssige, fysiologiske og/eller biokemiske tilpasninger til det omgivende miljø. Herunder tilpasninger der er bestemmende for organismens udbredelse og/eller kapacitet til at tolerere stress.

Projektet skal endvidere gøre den studerende fortrolig med relevante kvalitative og kvantitative metoder og/eller adfærdsobservationer, inklusiv forsøgsplanlægning, databehandling og afrapportering af eksperimenter og observationer.

Projektet vil tage udgangspunkt i en problemstilling knyttet til en konkret organisme eller stressfaktor. Projektet indeholder en eksperimentel del, hvor der anvendes relevante analyseteknikker til bestemmelse af organismens responser på og tilpasninger til det omgivende miljø.

Den eksperimentelle del finder sted i felten og/eller i laboratoriet og suppleres med et litteraturstudie, afrapportering af data og en sammenlignende diskussion af eksperimentelle data og viden kendt fra litteraturen.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • Redegøre for den valgte organismes grundlæggende fysiolog
  • Redegøre for sammenhænge mellem den valgte organismes stresstolerance og/eller udbredelse i specifikke miljøer og fysiologiske, anatomiske, morfologiske, adfærdsmæssige, fænologiske og/eller biokemiske tilpasninger
  • Redegøre for de overordnede principper i udvalgte eksperimentelle teknikker og analysemetoder

Færdigheder

  • Planlægge simple fysiologisk orienterede eksperimenter, herunder opstille hypoteser under hensyntagen til den efterfølgende behandling af data
  • Anvende udvalgte analysemetoder, herunder databehandling og simpel statistisk
  • Hvis projektet fokuserer på dyrs adfærdsmæssige tilpasninger at planlægge, udføre og analysere simple adfærdsobservationer og beskrive dem i større sammenhæng f.eks. med dyrets ernæring og trivsel

Kompetencer

  • Afrapportere og diskutere resultaterne af en eksperimentel undersøgelse eller adfærdsobservationer i relation til tidligere undersøgelser

Undervisningsform

  • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEksperimentel fysiologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Physiology
ModulkodeK-BIO-B5-42
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi og Biovidenskab
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet