Epidemiologi og Statistik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Begreberne evidens og evidensbaseret praksis 

 • Forholdet mellem forskningsspørgsmål og valg af forskningstype/design/metode og hvordan problemstillinger indenfor folkesundhed kan undersøges ved hjælp af forskellige typer af forskningsdesign og – metoder 

 • Basale begreber indenfor epidemiologi, herunder population og stikprøve, bias, confounding, kausalitet samt association  

 • Simple frekvensmål (prævalens, incidens) 

 • Relative og absolutte mål for association (OR, RR, RD) 

 • Basale statistiske begreber til at beskrive et datasæts centrale tendens og variation  

 • Begreberne hypotesetest, sikkerhedsinterval, signifikans og p-værdi 

 • Statistiske metoder til sammenligning af andele eller middelværdier 

 • Normal og t-fordeling, binomial og chi-kvadratfordeling 

 • Principper for systematisk søgning i videnskabelige databaser og brugen af internationale checklister til kvalitetsvurdering af artikler 

 

Færdigheder

 • Kan anvende grundlæggende epidemiologiske og statistiske begreber, herunder identificere confounding og bias, og beskrive metoder til håndtering af confounding 

 • Kan beregne simple associationsmål samt forklare deres betydning  

 • Kan vurdere mål for statistisk usikkerhed 

 • Kan identificere forskningsdesign og -metoder i konkrete epidemiologiske studier og reflektere over konsekvenserne af de metodologiske valg, bl.a. i relation til bias og confounding

 • Kan angive måleskala for et sæt af observationer  

 • Kan gennemføre simple analyser i et statistikprogram (t-test, chi-kvadrat) 

 • Kan beregne en tests sensitivitet, specificitet og prædiktive værdier af positive og negative test 

 • Kan selvstændigt gennemføre og dokumentere en systematisk litteratursøgning og foretage kritisk vurdering af kvantitativ artikel 

Kompetencer

 • Kan identificere, diskutere og vurdere fordele og ulemper ved forskellige epidemiologiske undersøgelsesdesign og metoder 

 • Kan vurdere design og metode i epidemiologiske undersøgelser og deres betydning for undersøgelsens validitet og reliabilitet 

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning individuelt og i grupper samt en periode med selvstudie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEpidemiologi og Statistik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte SUND studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Berit Lund Sørensen.

Fakta om modulet

Engelsk titelEpidemiology and Statistics
ModulkodeIDFFSV21SUP
ModultypeKursus
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet