M11 Ældre perioders historie før ca. 1550

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Der udbydes en eller flere seminarrækker indenfor perioden før ca. 1550 med en specifik kronologisk, geografisk og/eller tematisk afgrænsning.

Undervisningens organisering og afvikling, samt forventninger til den studerendes arbejdsindsats udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Litteratur- og informationssøgning indgår i undervisningen, således at den studerende præsenteres for en række værktøjer, både analoge og digitale, til systematisk søgning af litteratur og information og til vurdering af kvaliteten af det fundne.

Læringsmål

Viden

 • Viden om og indsigt i ældre perioders samfunds og kulturers historie.
 • Forståelse for og refleksion over teorier og metoder til at analysere ældre perioders samfunds og kulturers historie.

Færdigheder

 • Anvende historiefaglige teorier, begreber og metoder til at forklare væsentlige træk i ældre samfunds historie og relatere økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser til hinanden.
 • Formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde metode og evt. teori, litteratur og evt. kilder til belysning af problemstillingen, samt gennemføre en analyse.
 • Vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder tage stilling til deres kilde- og teoretisk-metodiske grundlag.
 • Systematisk indhente information og kunne redegøre for den anvendte litteratursøgningsmodel og redskaber anvendt til at søge litteratur og indhente information.

Kompetencer

 • Kunne sætte sig ind i og forstå samfund og kulturer, som er væsensforskellige fra nutidens danske/vesteuropæiske samfund og kulturer.
 • Selvstændigt og i samarbejde med andre udføre et projekt inden for en given tidsfrist.
 • Skitsere og anvende en litteratursøgningsmodel, der er gennemtænkt og argumenteret i forhold til emne/problemstilling,
 • Vurdere kvaliteten af den fundne litteratur.
 • Formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form.

Undervisningsform

Undervisningen vil være seminarer med oplæg fra underviser(e) og studerende, øvelser og diskussion, efterfulgt af problemorienteret projektarbejde i grupper under vejledning inden for seminarets emneområde.

Der tilbydes relativt mindre vejledning til studerende, som vælger at lave projektarbejde alene.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnM11 Ældre perioders historie før ca. 1550
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.

Projektrapporten skal vedlægges et bilag, hvori projektarbejdets litteratur- og informationssøgningsproces beskrives og vurderes, og hvori kvalitet og relevans af den fundne litteratur vurderes. Bilaget med litteratur-og informationssøgningsproces tæller ikke med i beregningen af projektets sidetal.

Projektrapportens omfang: Max. 15 normalsider for 1 studerende, 25 sider for 2 studerende, 30 sider for 3 studerende og 45 sider for 4 og 5 studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende, 50 minutter for 3 studerende, 60 minutter for 4 studerende og 70 minutter for 5 studerende.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination.

Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i en kilde eller et væsentligt delemne i projektet og nuancerer og perspektiverer ved at relatere til en bred historisk kontekst. Den efterfølgende eksamination tager udgangspunkt i det samlede pensum.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM11 Danish/European History before c. 1550
ModulkodeHISKASM11
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter såvel brede værker/et bredt værk som videnskabelige artikler og kilder, i alt ca. 600 sider. Herudover består pensum af den litteratur og de kilder, den studerende anvender i projektrapporten, svarende til ca. 700 sider. Samlet pensum: Ca. 1300 sider.

Pensum indgår i grundlaget for den mundtlige prøve.