G: Selvvalgt periodeprojekt 2

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er, at den studerende selvstændigt kan formulere en problemstilling og gennemføre en selvstændig historisk analyse under vejledning.

Den studerende tilknyttes forskningsklyngen Historie. Det faglige indhold i projektet aftales med vejlederen fra klyngen.

Der arbejdes selvstændigt inden for geografisk, kronologisk og/eller tematisk område/emne. Projektopgaven bør omfatte såvel teoretiske og metodiske elementer som kronologisk og tematisk specifik viden.

Vejledningens organisering og afvikling samt krav og forventninger til den studerendes arbejdsindsats, herunder hvordan den studerende indhenter de anførte forudsætninger for at kunne gå til eksamen, udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Projektet kan være et forstudie til kandidatspecialet.

Læringsmål

Viden

 • Viden om et selvvalgt historisk emne.
 • Kendskab til internationale og danske teoridannelser inden for det valgte genstandsområde.
 • Forståelse for, indsigt i og refleksion over teorier og metoder til at analysere emnet/problemstillingen.

Færdigheder

 • Selvstændigt formulere og afgrænse en historisk problemstilling, vælge og begrunde valg af metode og/eller teori, valg af forskningslitteratur og evt. kilder til belysning af problemstillingen.
 • Kritisk vurdere, vælge analysemodel og gennemføre en analyse.
 • Anvende de teoretiske og metodiske færdigheder, der er øvet under studiets tidligere moduler, på en afgrænset historisk problemstilling.
 • Vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder selvstændigt tage stilling til tolkningernes kilde- og teoretisk-metodiske grundlag.

Kompetencer

 • Selvstændigt udføre et projekt inden for en given tidsfrist.
 • Formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form.
 • Reflektere over det valgte genstandsområde som del af en større historievidenskabelig sammenhæng.
 • Indsamle, udvælge og vurdere selvvalgt og relevant analysemateriale.
 • Reflektere over egen læring og kompetenceudvikling.

Undervisningsform

Projektet drøftes og udvikles løbende med vejlederen. Vejledningen omfatter specifik vejledning rettet mod den studerendes projekt. I det omfang, at det er muligt, skal den studerende følge og bidrage til vejlederens undervisning i et pågældende/tilstødende emne. Evt. bidrag hertil aftales nærmere med vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Pensum udgøres af den litteratur, som den studerende anvender i arbejdet med projektet (2.000 sider).

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendelse af en af den studerende individuelt udarbejdet kompetencerefleksion. Udformning og muligt indhold af denne kompetencerefleksion udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Prøver

Prøvens navnG: Selvvalgt periodeprojekt 2
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektets omfang: Min. 20 og maks. 25 normalsider for 1 studerende. Min. 35 og maks. 45 normalsider ved 2 studerende. Ved projekter med flere end 2 studerende tillægges projektet min. 10 og maks. 15 normalsider for hver yderligere studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang: 30 minutter for 1 studerende. Ved projekter udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres i 45 minutter + 10 minutter for hver yderligere studerende.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektet og 2) en eksamination.

Eksaminationen tager udgangspunkt i det samlede pensum.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelG: Chronological Period Project 2
ModulkodeHISKAS23G
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet