C: Selvvalgt periodeprojekt 1

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er, at den studerende selvstændigt kan etablere en problemstilling og gennemføre en historiografisk og/eller videnskabsteoretisk analyse.

Den studerende tilknyttes forskningsklyngen Historie. Det faglige indhold i projektet aftales med vejleder.

Der arbejdes selvstændigt inden for et geografisk, kronologisk og/eller tematisk område/emne. Projektopgaven bør omfatte såvel teoretiske og metodiske elementer som kronologisk og tematisk specifik viden.

Vejledningens organisering og afvikling, samt krav og forventninger til den studerendes arbejdsindsats udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Projektet kan være et forstudie til kandidatspecialet.

Læringsmål

Viden

 • Viden om et selvvalgt historiografisk og/eller videnskabsteoretisk emne.
 • Kendskab til international og dansk historiografi og teoridannelser inden for det valgte genstandsområde.
 • Forståelse for, indsigt i og refleksion over teorier og metoder til at analysere emnet/problemstillingen.

Færdigheder

 • Selvstændigt formulere og afgrænse en historiografisk og/eller videnskabsteoretisk problemstilling, vælge og begrunde metodevalg og/eller teori, valg af forskningslitteratur og evt. kilder til belysning af problemstillingen.
 • Kritisk vurdere, vælge analysemodel og gennemføre en historiografisk og/eller videnskabsteoretisk analyse.
 • Anvende de teoretiske og metodiske færdigheder, der er øvet under studiets tidligere moduler på en afgrænset historisk problemstilling.
 • Vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder selvstændigt tage stilling til tolkningernes kilde- og teoretisk-metodiske grundlag.

Kompetencer

 • Selvstændigt udføre et projekt inden for en given tidsfrist.
 • Formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form.
 • Reflektere over det valgte genstandsområde som del af en større historievidenskabelig sammenhæng.
 • Indsamle, udvælge og vurdere selvvalgt og relevant analysemateriale.
 • Reflektere over egen læring og kompetenceudvikling.

Undervisningsform

Projektet drøftes og udvikles løbende med vejlederen. Vejledningen omfatter specifik vejledning, rettet mod den studerendes projekt. I det omfang det er muligt, skal den studerende følge og bidrage til undervisning i et pågældende/tilstødende emne. Evt. bidrag hertil aftales nærmere med vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnC: Selvvalgt periodeprojekt 1
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektets omfang: Min. 20 og maks. 25 normalsider for 1 studerende. Min. 35 og maks. 45 normalsider ved 2 studerende. Ved projekter med flere end 2 studerende tillægges projektet min. 10 og maks. 15 normalsider for hver yderligere studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang: 30 minutter for 1 studerende. Ved projekter udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres i 45 minutter + 10 minutter for hver yderligere studerende.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektet og 2) en eksamination.

Eksaminationen tager udgangspunkt i det samlede pensum.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelC: Chronological Period Project 1
ModulkodeHISKAS23C
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum udgøres af den litteratur, som den studerende anvender i arbejdet med projektet og skal udgøre min. 1.500 sider.