K: Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan tilrettelægge og gennemføre et videnskabeligt arbejde under anvendelse af relevante teoridannelser og metoder.

Indhold
Kandidatspecialets emne skal ligge i forlængelse af den studerendes specialisering. Den studerendes arbejde i semesteret munder ud i en afhandling, der er et selvstændigt, afrundet produkt med udgangspunkt i en afgrænset faglig problemstilling. Specialeafhandlingen kan have karakter af grundforskning, eller den kan have tyngdepunkt i en kritisk behandling af forskningslitteraturen.

Læringsmål

Viden

  • Demonstrere viden om specialeafhandlingens emne baseret på forskning på højeste internationale niveau.

Færdigheder

  • Forstå og forholde sig kritisk til denne viden og identificere nye videnskabelige problemstillinger.
  • Vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder, samt opstille nye analysemodeller.
  • Diskutere egne konklusioners pålidelighed og udsagnskraft, og forholde sig til andres forskningsresultater inden for emnet/problemstillingen.

Kompetencer

  • At kunne formidle den tilegnede viden på en velstruktureret måde og i et klart og præcist sprog.
  • At kunne arbejde problemorienteret.
  • At kunne tilrettelægge og færdiggøre et projekt inden for en given tidsramme.
  • At tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Specialeafhandlingen skrives under vejledning, hvor den studerende selv tilrettelægger og gennemfører specialestudiet, dvs. selvstændigt vælger emne, problemstilling, analysemodel, kildemateriale mv. og gennemfører analysen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnK: Kandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig evaluering med udgangspunkt i en skriftlig specialeafhandling. Hvis afhandlingen er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Afhandlingen kan også skrives individuelt med individuel eksamination.

Specialeafhandlingens omfang: Maks. 80 og min. 50 normalsider for en individuel studerende. En afhandling udarbejdet af to eller flere studerende må fylde maks. 50 normalsider pr. studerende og skal være på min. 40 normalsider pr. studerende. En specialeafhandling kan dog ikke overskride et omfang på 200 normalsider.

Den mundtlige evaluerings omfang: Maks. 45 minutter ved specialeafhandlinger udarbejdet af 1 studerende. Ved specialeafhandlinger udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres der i maks. 45 minutter + 15 minutter for hver yderligere studerende.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i afhandlingen og 2) en eksamination.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelK: Master’s Thesis
ModulkodeHISKA23K
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet