H: Projektorienteret forløb

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet styrker den studerendes evne til at anvende historiefaglig viden og/eller arkiv- eller kulturarvsrelevante teorier og metoder til at indgå i et arbejde med et konkret projekt hos en værtsorganisation. I det projektorienterede forløb udvikler den studerende relevante ideer til løsning af en aftalt problemstilling/opgave. Indholdet af det konkrete projekt aftales med den studerendes værtsorganisation og formuleres i samarbejde med studiets praktikkoordinator.

Opholdet hos værtsorganisationen skal tilrettelægges på en sådan måde, at den studerende kan bruge dele af det projektorienterede forløb på at sætte sig ind i relevant faglitteratur, der supplerer den viden, som den studerende hidtil har tilegnet sig i sit studieforløb.

For studerende på 1-faglig KA med Selvvalgt Specialisering styrker modulet den studerendes evne til at arbejde selvstændigt med et historiefagligt projekt i forbindelse med ophold ved anden videnskabelig institution. Emnet for det historiefaglige projekt aftales med vejleder og så vidt muligt med den institution, hvor den studerende har ophold.

Udover ophold hos værtorganisationen skal den studerende skrive en erfaringsrapport og en projektrapport. 

Som forudsætning for at gå til mundtlig eksamen skrives en erfaringsrapport, hvor den studerende reflekterer over kompetencer tilegnet som led i opholdet hos en værtsorganisation.

Projektrapporten skal beskrive og begrunde løsninger på problemstillinger med inddragelse af relevante faglige teorier og metoder og med inddragelse af den relevante forskningslitteratur. 

For studerende på 1-faglig KA med Selvvalgt Specialisering skal projektrapporten udgøre et selvstændigt forskningsmæssigt bidrag til det valgte emne. 

Læringsmål

Viden

  • Forståelse for og indsigt i den historiefaglige viden og/eller de arkiv- eller kulturarvsrelevante teorier og metoder, som udgør det faglige grundlag for arbejdet med den valgte problemstilling.
  • Indsigt i værtsorganisationens funktionsmåder og rammebetingelser.

Færdigheder

  • At kunne identificere og synliggøre udviklingspotentialer hos værtsorganisation.
  • At kunne omsætte teoretisk viden til konkrete løsningsforslag.
  • At kunne reflektere over, hvilken betydning den anvendte historiefaglige viden/de anvendte teorier og metoder har for de foreslåede løsninger.
  • At kunne vurdere og vælge blandt relevante videnskabelige teorier og metoder.

Kompetencer

  • Formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.
  • Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
  • Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Den studerende opholder sig som udgangspunkt tre måneder ved en dansk eller udenlandsk institution eller organisation, eller i et dansk eller udenlandsk forskningsmiljø. Opholdet skal forhåndsgodkendes af Studienævn for Historie.

Den studerende arbejder under sit ophold hos værtorganisationen med opgaver, der er relevante for den studerendes kandidatuddannelse.

Den studerende tildeles en vejleder, som er faglig vejleder i løbet af praktikopholdet og vejleder på projektrapporten.

Omfang og forventet arbejdsindsats

25 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Efter opholdet hos værtsorganisation afleveres en erfaringsrapport (maks. 5 normalsider) med refleksioner over faglige, sociale og personlige kompetencer erhvervet eller styrket ifm. opholdet hos værtsorganisationen. Rapporten godkendes af vejleder.

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb (Projektrapport)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøveform: Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en skriftlig projektrapport. Projektrapporten baseres på en selvstændigt udformet problemstilling, der er relevant ift. værtsorganisationen for den studerendes praktikophold.

Projektrapportens omfang: Maks. 25 normalsider.

Den mundtlige evaluerings omfang: Maks. 30 minutter. Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i opgaven og 2) en eksamination.
ECTS25
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelH: Project-oriented Course
ModulkodeHISKA23H
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS25
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet